Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger beliggende i Holbæk og Odsherred Kommune.

Hvem kan klage?

Enhver lejer og udlejer i et almennyttigt boligselskab kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Inden der klages, skal uoverensstemmelsen være drøftet mellem lejer og udlejer.

Hvad kan der klages over?

Beboerklagenævnet kan blandt andet afgøre sager om:

Varsling af huslejeforhøjelser
Vedligeholdelse og istandsættelse
Forbedringer og mangler
Råderet
Fremleje
Fraflytningsopgørelser
Betaling for varme, vand, fællesantenne
Husordensovertrædelser

Der træffes afgørelse efter almenlejelovens regler.

Hvordan klager man, og hvad koster det?

En klage skal være skriftlig, og du kan enten sende den som brev eller pr. mail. Se vores kontaktoplysninger til højre på siden.

Klagen skal indeholde:

  • En indbringelse, der detaljeret beskriver, hvad du klager over.
  • En kopi af lejekontrakten.
  • Alle relevante breve/mails mellem lejer og udlejer.
  • Andre relevante bilag.
     

Det koster 144 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Du betaler gebyret enten:

  • Via indbetaling på Holbæk Kommunes konto i Sparekassen Sjælland: reg.nr.: 0520 kontonr.: 0000287927.  Anfør venligst hvilken adresse klagen vedrører til modtager.
  • Eller beløbet betales kontant i beboerklagenævnets sekretariat (lige penge).

Hvem er beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet i Holbæk er et fælles beboerklagenævn for Holbæk Kommune og Odsherred Kommune. Sekretariatet ligger i Holbæk.

Nævnet består af tre medlemmer:

En formand, der er jurist
En udlejerrepræsentant
En lejerrepræsentant

I sager vedrørende husordensovertrædelser deltager også en sagkyndig i sociale forhold. Den socialt sagkyndige vejleder nævnet, og har ikke stemmeret i forhold til sagernes afgørelse.

Klageadgang

Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske indenfor fristen på 4 uger efter afgørelsens modtagelse.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Kontaktoplysninger

Sekretariatet kan kontaktes på:

Telefon: 72 36 23 54
eller e-mail: naevn@holb.dk

Du kan også benytte vores postadresse:

HOKO
Att.: Beboerklagenævnet
Postboks 89
Kanalstræde 2, 3. sal
4300 Holbæk