Handicaprådet

Holbæk Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer. 7 repræsentanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Holbæk) samt 7 byrådsmedlemmer.

Handicaprådet rådgiver byrådet. Handicaprådet kan tage alle spørgsmål op, som vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører Handicaprådet vedrørende alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet tager sig ikke af personsager.

 

Medlemsfortegnelse

Medlemmer af Handicaprådet i 2014 - 2017

Udpeget af Byrådet

Pernille Kruse (V) - Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" (næstformand)
Søren Harbo Rasmussen (V) - Udvalget "Uddannelse og Job"
Bjarne Kongsted (V) - Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"
Rasmus Brandstrup Larsen (V) - Økonomiudvalget
Ole Brockdorff (A) - Udvalget for Klima og Miljø
Jørgen Jensen (A) - Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"
Karen Thestrup Clausen (Ø) - Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH Holbæk)

Morten Løvschall - Landsforeningen LEV (formand)
Conni Pedersen - Epilepsiforeningen
Grete Sonberg - Dansk Handicap Forbund
Ilse Rosenkilde Johansson - Hjernesagen
Mogens Hansen - Landsforeningen LEV, Holbæk
Jacob Christiansen - Spastikerforeningen

Adresse- og telefonliste

 

Mødeplan 2017Handicaprådets mødeplan for 2017


6. februar 2017
20. april 2017
18. maj 2017
17. august 2017
14. september 2017
6. november 2017

Møderne afholdes på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller på institutioner i Holbæk kommune

 

 

Dagsordener og referater fra 2016 og fremefter

Nedenfor kan du læse, hvordan du finder Handicaprådets dagsordener og referater fra 2016 og fremefter

Handicaprådets dagsordener vil være tilgængelig ca. en uge før mødet. Dagsordenen erstattes af referatet efter mødet.

Via nedenstående link kan du finde Handicaprådets dagsordener og referater fra 2016 og fremefter.

Handicaprådets dagsordener og referater 

Referater 2015

Via nedenstående link kan du finde og læse Handicaprådets referater fra møderne i 2015

Handicaprådets referater

 

 

Referater 2014

Nedenfor kan du læse Handicaprådets referater fra møderne i 2014

Handicaprådets mødeplan for 2014

4. februar 2014
8. april 2014
3. maj 2014
12. august 2014
9. september 2014
4. november 2014

 

Referater 2014 

 

 

 

 

Referater 2013

Nedenfor kan du læse Handicaprådets referater fra møderne i 2013

Handicaprådets mødeplan for 2013

5. februar 2013
23. april 2013
21. maj 2013
13. august 2013
10. september 2013
5. november 2013

 

Referater 2013

 

 

 

 

Handicappris

Handicaprådet uddeler den 5. december Holbæk Kommunes handicappris. Du kan være med til at indstille en privatperson, en forening, organisation eller nogen fra erhvervslivet.

Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap?

Så kan du indstille dem til Handicapprisen i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes Handicapråd indstiftede i 2011 en handicappris på 10.000 kroner, som i 2016 bliver uddelt den 5. december. Modtageren får samtidig et diplom og et kunstværk.

Hvem kan indstilles som kandidat til året handicappris?

 • Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.
 • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
 • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede.
 • En forretning eller virksomhed i Holbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov.
 • Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen.

Hvad kan være baggrund for indstillingen?

 • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
 • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
 • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
 • En særlig indsats ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv.
 • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed.

Prisen

Handicapprisen består af et kunstværk, et diplom samt en pris på 10.000 kroner.

Handicapprisen uddeles den 5. december 2016.

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Holbæk Kommune på baggrund af opslag i lokalaviserne, på Facebook og på kommunens hjemmeside.

Indstilling til handicapprisen i 2016 skal være skriftlig begrundet og sendes til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller pr. mail til Palle Kristensen, palkr@holb.dk senest den 9. oktober 2016.

Indstiller til handicapprisen skal opgive navn, adresse, tlf. samt mail.

 

 

Tilskud til handicapaktiviteter

I 2017 er sidste frist for ansøgning om tilskud til handicapaktiviteter den 7. maj

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.

Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning til midlerne.

I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.

Kriterierne er:

 • Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Foreningen/klubben er hjemmehørende i eller har medlemmer bosiddende i Holbæk kommune
 • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk kommune
 • Tilskud gives til specifikke aktiviteter (ikke til drift og/eller kørsel)

Ansøgningen SKAL vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2017.

 

Ansøgningsskema 2017

 

 

Tilskud til kørsel fra DHF

Ansøgning om kørselspulje administreres af Dansk Handicap Forbund, Holbæk afdelingen

Foreninger har mulighed for at søge tilskud fra kørselspuljen, som administreres af Dansk Handicap Forbund, Holbæk afdelingen. Ansøgningsfristen er hvert år den 25. maj.

 

Ansøgningsskema

 

VedtægterVedtægter for Holbæk Kommunes Handicapråd

§ 1 HANDICAPRÅDETS FORMÅL

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

§ 2 HANDICAPRÅDETS OPGAVER

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Byrådets skal høre Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, uanset alder og på tværs af sektorer/områder.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet udarbejder en årlig arbejdsplan over de indsatsområder, som Handicaprådet har fokus på og Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til byrådet.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personale-sager eller konkrete klagesager.

§ 3 HANDICAPRÅDETS SAMMENSÆTNING

Rådet består af 14 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra handicaporganisationerne i Holbæk Kommune. Syv af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Rådet består endvidere af syv repræsentanter fra byrådet - en repræsentant fra hvert underudvalg og en repræsentant fra økonomiudvalget.

Der kan indkaldes suppleant ved det ordinære medlems fravær.

DSI kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

§ 4 HANDICAPRÅDETS KOMPETENCER OG MØDEVIRKSOMHED

Handicaprådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens initiativ, to medlemmers initiativ eller på byrådets initiativ.

Dagsorden udsendes ugen før mødet. Dagsorden og referat offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Handicaprådet er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Handicaprådets øvrige medlemmer er til stede.

§ 5 HANDICAPRÅDETS FUNKTIONSPERIODE

Handicaprådet virker for en 4-årig periode, som svarer til de kommunale råds valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer udpeges.

Det første Handicapråd, som etableres med virkning fra den 1. maj 2006, vil kun fungere til udgangen af 2009. Derefter følges den kommunale valgperiode.

§ 6 GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Nærværende vedtægt for Handicaprådet i Holbæk Kommune træder i kraft efter godkendelse i sammenlægningsudvalget.

Ændring af vedtægten sker ved simpelt flertal i Holbæk Kommunes Handicapråd. Vedtægtsændringen kræver godkendelse af Holbæk Kommunes byråd.

§ 7 ANDET GÆLDENDE FOR HANDICAPRÅDETS ARBEJDE

Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Holbæk Kommune stiller sekretær og mødelokale til rådighed. Holbæk Kommune afholder endvidere de med Rådets virksomhed forbundne udgifter (til kopier, porto, tegnsprogstolk mm.).

På baggrund af den ramme, som byrådet udmelder, udarbejder Handicaprådet et budget for Rådets arbejde i det kommende år. Handicaprådets budget anvendes i overensstemmelse med Rådets virksomhed og dækker arrangementer, kurser mm.

Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og ekstraordinære udgifter til kørsel i forbindelse med rådets møder dækkes af Holbæk Kommune efter reglerne i § 16 og 16a i Lov om kommunernes styrelse.

 

Godkendt i Sammenlægningsudvalget i Holbæk Kommune den 25. oktober 2006

Jørn Sørensen / Niels Elmer Hansen
formand og borgmester  / kommunaldirektørFeedback

Sidst opdateret

27.02.2017

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen