Spring til indhold

Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Holbæk kommunes handicapråd

§ 1 Handicaprådets formål

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

§ 2 Handicaprådets opgaver

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Byrådets skal høre Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, uanset alder og på tværs af sektorer/områder.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet udarbejder en årlig arbejdsplan over de indsatsområder, som Handicaprådet har fokus på og Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til byrådet.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personale-sager eller konkrete klagesager.

§ 3 Handicaprådets sammensætning

Rådet består af 14 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra handicaporganisationerne i Holbæk Kommune. Syv af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Holbæk). Rådet består endvidere af seks repræsentanter fra byrådet samt en embedsmand.

Der kan indkaldes suppleant ved det ordinære medlems fravær.

DH kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

§ 4 Handicaprådets kompetencer og mødevirksomhed

Handicaprådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens initiativ, to medlemmers initiativ eller på byrådets initiativ.

Dagsorden udsendes ugen før mødet. Dagsorden og referat offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Handicaprådet er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Handicaprådets øvrige medlemmer er til stede.

§ 5 Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådet virker for en 4-årig periode, som svarer til de kommunale råds valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer udpeges.

§ 6 Godkendelse og ændring af vedtægter

Nærværende vedtægt for Handicaprådet i Holbæk Kommune træder i kraft efter godkendelse i byrådet.

Ændring af vedtægten sker ved simpelt flertal i Holbæk Kommunes Handicapråd.
Vedtægtsændringen kræver godkendelse af Holbæk Kommunes byråd.

§ 7 Andet gældende for handicaprådets arbejde

Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Holbæk Kommune stiller sekretær og mødelokale til rådighed. Holbæk Kommune afholder endvidere de med Rådets virksomhed forbundne udgifter (til kopier, porto, tegnsprogstolk mm.).

På baggrund af den ramme, som byrådet udmelder, udarbejder Handicaprådet et budget for Rådets arbejde i det kommende år. Handicaprådets budget anvendes i overensstemmelse med Rådets virksomhed og dækker arrangementer, kurser mm.

Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og ekstraordinære udgifter til kørsel i forbindelse med DH-udpegede medlemmernes deltagelse i rådets møder dækkes af Holbæk Kommune efter reglerne i § 16 og 16a i Lov om kommunernes styrelse.

 

Godkendt i Holbæk Kommunes byråd den 23-03-2010

Søren Kjærsgaard                 Hans Søie
borgmester                           kommunaldirektørFeedback

Sidst opdateret

18.05.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen