Spring til indhold

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Holbæk Kommune.

Hvem kan klage?

Enhver lejer og udlejer i et privat lejemål kan indbringe en sag for Huslejenævnet. Inden du klages, skal uoverensstemmelsen dog være drøftet mellem lejer og udlejer.

Hvad kan jeg klage over?

Huslejenævnet kan blandt andet afgøre tvister om:

 • Varsling af huslejeforhøjelser
 • Huslejens størrelse
 • Mangler, vedligeholdelse og istandsættelse
 • Råderet over det lejede
 • Fremleje
 • Fraflytningsopgørelser og depositums afregning
 • Betaling for el, varme, vand, fællesantenne
 • Husordensovertrædelser
 • Vurdering efter BRL § 5, stk. 3 - 4016 kr.

Derudover kan en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, inden der træffes beslutning om at udleje, få en afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt kan opkræves. Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger. Dette koster et gebyr på 526 kroner.

Huslejenævnet træffer afgørelse efter lejeloven og boligreguleringsloven.

Hvordan klager jeg, og hvad koster det?

En klage skal være skriftlig, og du kan enten sende den som brev eller pr. mail. Se vores kontaktoplysninger i boksen. 

Klagen skal indeholde

 • En indbringelse, der detaljeret beskriver, hvad du klager over.
 • En kopi af lejekontrakten.
 • Alle relevante breve/mails mellem lejer og udlejer.
 • Andre relevante bilag.
   

Det koster 315 kr. at indbringe en sag for Huslejenævnet. Du betaler gebyret enten:

 • Via indbetaling på Holbæk Kommunes konto i Sparekassen Sjælland: reg.nr.: 0520, kontonr.: 0000287927. Skriv venligst, hvilken adresse klagen vedrører.
 • Eller kontant i Huslejenævnets sekretariat (Vi kan kun tage imod lige penge).

Hvem er Huslejenævnet?

Nævnet består af tre medlemmer:

 • En formand, der er jurist
 • En udlejerrepræsentant
 • En lejerrepræsentant

I sager vedrørende husordensovertrædelser deltager også en sagkyndig i sociale forhold. Den socialt sagkyndige vejleder nævnet og har ikke stemmeret i forhold til sagernes afgørelse.

Klageadgang

Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske indenfor fristen på fire uger efter afgørelsens modtagelse.

I forbindelse med lejelovsændringer pr. 1/7 2015 er indført en regel, som betyder, at en udlejer pålægges et gebyr, såfremt en lejer får fuldt medhold i en sag. Reglen findes i boligreguleringslovens § 39, stk. 2. Gebyret er i 2019 på 6.024,00 kroner. 

Det er nævnet, der vurderer, om betingelserne for gebyrpålæg er til stede, hvilket som oplyst alene kan ske når lejer får fuldt medhold.
Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

 

Læs mere på Borger.dk

Normtal

Huslejenævnet har besluttet at godkende følgende normtal til brug for varsling af lejeforhøjelse, for så vidt angår administrationshonorar og viceværtomkostninger:


Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner

Fakta

Huslejenævnet behandler ikke sager om erhvervslejemål eller lejemål i boligselskaber.

Kontaktoplysninger

Sekretariatet kan kontaktes på telefonnummer 72 36 23 54
eller pr. e-mail: naevn@holb.dk

 

Du kan også benytte vores postadresse:

 

HOKO
Att.: Huslejenævnet
Postboks 89
Kanalstræde 2, 1. sal
4300 Holbæk