Spring til indhold

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Holbæk Kommune.

Hvem kan klage?

Enhver lejer og udlejer i et privat lejemål kan indbringe en sag for Huslejenævnet. Inden du klager, skal uoverensstemmelsen være drøftet mellem lejer og udlejer.

Hvad kan jeg klage over?

Huslejenævnet kan blandt andet afgøre tvister om:

 • Varsling af huslejeforhøjelser
 • Huslejens størrelse
 • Mangler, vedligeholdelse og istandsættelse
 • Råderet over det lejede
 • Fremleje
 • Fraflytningsopgørelse
 • Betaling for el, varme, vand, fællesantenne
 • Husordensovertrædelser
 • Vurdering efter Lov om Leje § 19, stk. 3 - 4398 kr.

Derudover kan en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, inden der bliver truffet beslutning om at udleje, få en afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt kan opkræves.
Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger. Forhåndsvurderingen koster et gebyr på 576 kr.

Huslejenævnet træffer afgørelse efter lejeloven og boligreguleringsloven.

Hvordan klager jeg, og hvad koster det?

En klage skal være skriftlig, og du kan enten sende den som brev eller pr. mail. Se vores kontaktoplysninger i boksen. 

Klagen skal indeholde

 • En indbringelse, der detaljeret beskriver, hvad du klager over.
 • En kopi af lejekontrakten.
 • Alle relevante breve/mails mellem lejer og udlejer.
 • Andre relevante bilag.
   

Det koster 345 kr. at indbringe en sag for Huslejenævnet. Du betaler gebyret enten:

 • Via indbetaling på Holbæk Kommunes konto i Sparekassen Sjælland-Fyn: reg.nr.: 0520, kontonr.: 0000287927. Skriv venligst, hvilken adresse klagen vedrører.
 • Eller kontant i Huslejenævnets sekretariat (Vi kan kun tage imod lige penge).

Hvem er Huslejenævnet?

Nævnet består af tre medlemmer:

 • En formand, der er jurist
 • En udlejerrepræsentant
 • En lejerrepræsentant

I sager vedrørende husordensovertrædelser deltager også en sagkyndig i sociale forhold. Den socialt sagkyndige vejleder nævnet og har ikke stemmeret i forhold til sagernes afgørelse.

Klageadgang

Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske indenfor fristen på fire uger efter afgørelsens modtagelse.

I forbindelse med lejelovsændringer pr. 1/7 2015 er indført en regel, som betyder, at en udlejer pålægges et gebyr, såfremt en lejer får fuldt medhold i en sag. Reglen findes i Lov om Boligforhold § 82, stk. 2. Gebyret er i 2019 på 6.597 kr. 

Det er nævnet, der vurderer, om betingelserne for gebyrpålæg er til stede, hvilket som oplyst alene kan ske når lejer får fuldt medhold.

Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

Læs mere på Borger.dk

Normtal

Huslejenævnet har besluttet at godkende følgende normtal til brug for varsling af lejeforhøjelse, for så vidt angår administrationshonorar og viceværtomkostninger:

År 2024

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3850 eksl. moms årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2650 eksl. moms årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært

År 2023

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3700 årligt eksl. moms pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2550 eksl. moms årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært

 Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen

Fakta

Huslejenævnet behandler ikke sager om erhvervslejemål eller lejemål i boligselskaber.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte sekretariatet på telefonnummer 72 36 23 54 eller på e-mail: naevn@holb.dk

Du kan også benytte vores postadresse:

HOKO
Att.: Huslejenævnet
Postboks 89
Kanalstræde 2, 1. sal
4300 Holbæk