Spring til indhold

Dagsorden og referater fra udsatterådets møder

Find dagsorden eller referater fra Udsatterådets møder

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra august 2023 og frem

 

Ældre referater

Referat fra dialogmøde med Socialudvalget d. 22. maj 2023

Referat fra dialogmøde med Socialudvalget d. 22. maj 2023

Referat fra Dialogmøde Maj 2023 mellem Socialudvalg Og Udsatterådet

Referat fra mødet d. 17.4.2023

Referat fra møde d. 20.02.2023

Referat fra møde 5.12.2022

Referat fra møde 24.10.2022

Referat fra møde 22.8.2022

Referat fra møde d. 20. 6. 2022

Referat fra møde 4.4.2022Referat

Der indkaldes hermed til ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune

Dato: Mandag d. 4.4. 2022

Tid: kl. 16.00-18.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.21

Deltagere:

 • Karen Thestrup Clausen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten
 • Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre
 • Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland
 • Susanne Lodberg: Kirkens Korshær
 • Mette Meldgaard: Medusa
 • Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen
 • Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet
 • Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU

Afbud:

 • Martin Vibe SAND

Gæst:

 • Katrine Linneboe, SIOU

Dagsorden med referat:

Godkendelse af dagsorden

Indhold:

Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt

 

Godkendelse af referat

Indhold:

Godkendelse af referat fra mødet d.1.2.2022

Referat

Godkendt

 

Information fra forpersonerne

Indhold:

Martin Vibe fra Sand stopper 1.4.2022, da han melder sig ud af SAND´s bestyrelsesarbejde – lokalforeningen.

Referat

Udsatterådet er kede af Martins udmelding men tager beslutningen til efterretning.

Aftale: Rie kontakter SAND konsulent Tobias Bongo ift. muligheden for at finde et nyt medlem.

Udsatterådet er fremover opmærksomme på at invitere gæster fra andre foreninger for Udsatte eller borgere fra målgruppen med til møderne, når de er aktuelle sager.

 

Opfølgning på temamøde om Temadrøftelse om handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov 30/3

Indhold:

Deltagerne fra Udsatterådet orienterer om mødet.

Referat

Maj-Britt, Stine og Karen orienterer. Den skriftlige opfølgning på Udsatterådets gruppearbejde sendes til hele Udsatterådet (Karen gør dette). Tilbagemeldingen fra Udsatterådet er at arbejdet med politikken fortsat er en god proces.

 

TEMA: Housing First og Hjemløsestrategien

Indhold:

Udsatterådet ønsker at arbejde med temaet boliger til Udsatte.

Susanne og Stine har oplæg om Housing First og Hjemløsestrategien.

Rie mfl.: skæve boliger, borgere på forsorgshjem mm.

Referat

Susanne holdt oplæg om Housing First og Hjemløsestrategien – oplægget sendes ud.

Katrine Linneboe, strategisk leder på det specialiserede område i SIOU, holdt oplæg om hjemløshed i Holbæk og arbejdet på Forsorgshjemmet Karlsvognen.

Dialog om hjemløseoptællingen, unge og hjemløshed, vigtigheden af en mangfoldig boligmasse. 

Stine og Susanne skriver en mail til KB angående vigtigheden af at fastholde byggeriet af de 6 skæve boliger (inden KB møde d. 19. april).

 

Ombold ved Skvulp

Indhold:

Nyt fra Kasper om planerne for Skvulp og Ombold og den lokale forankring.

Referat

Kasper har haft kontakt til Sofie, som er projektleder på Skvulp. Omboldholdet er godt i gang og der har været en god lokal inddragelse ift. deltagelsen på Skvulp.

 

Punkter til dialogmødet med Socialudvalget 30.5. 2022

Indhold:

Socialudvalget har inviteret Udsatterådet til dialogmøde 30/5. vi skal drøfte forslag til dagsordenspunkter.

Referat

På baggrund af dagens oplæg og tema om Housing First foreslås følgende dagsorden:

·         Præsentationsrunde – gensidige forventninger til dialogmøder

·         Tema om Housing First. Oplæg om begreberne og hjemløsestrategien – eksempelvis via        Udsatterådet eller udefrakommende oplægsholder. Deltagelse fra Planudvalget ? Hvordan kan civilsamfund og kommune løfte opgaven i fællesskab ?

·         Eventuelt

Rie skriver dette forslag til dagsorden til Socialudvalget

 

Afholdelse af møde hos Lejerbo

Indhold:

Lis Franziska Jensen, forretningsfører i Lejerbo, har inviteret Udsatterådet til at afholde et møde i en af Lejerbos afdelinger – fokus på det boligsociale arbejde. 

Beslutningspunkt.

Referat

Det vil Udsatterådet meget gerne. Aftale: Rie kontakter Lis og spørger om Udsatterådets første møde efter sommerferien kan foregå i Grønneparken.

 

Eventuelt

Referat:

Susanne har givet input til SIOU´s ansøgning om et peer-to-peer projekt.

Maj-Britt informerer om at hun er initiativtager til et mødested for Ukrainske familier.

Kasper og Stine informerer om, at der er startet et netværk bestående af  Red barnet, Mødrehjælpen, Homestart, Sidesporet, Det gode børneliv i Jyderup. Understøttet af spar Nord. Netværket arbejder på at organisationer giver den rette hjælp og de hjælper med at kanalisere den det rette sted hen.

Forespørgsel fra Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus om Udsatterådet vil mødes og give input til projekter mm på området Social ulighed i Sundhed. Det vil Udsatterådet meget gerne, da det er et af fokuspunkterne at arbejde med øget lighed i Sundhed. Afdelingen inviteres til næste udsatterådsmøde. Rie kontakter dem angående deltagelse på møde.

Mette: Informerer om at Medusa har indgået samarbejde med Frederikssund Kommune og herigennem også netværk med Frederiksværk kommune.

 

 

 

Referat fra møde d. 1.2.2022Referat fra Udsatterådsmøde

Dato: Tirsdag 1.2. 2022

Tid: 16.00-18.00

Sted: Kanalstræde 2 Mødecenter 2

Deltagere:

 • Karen Thestrup Clausen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten
 • Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre
 • Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen
 • Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet
 • Susanne Lodberg: Kirkens Korshær
 • Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland
 • Mette Meldgaard: Medusa – med på Teams (covid19)
 • Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU

Afbud:

 • Martin Vibe: SAND  - pga. covid-19. Kan kontaktes på telefon under mødet.
 • SIND´s medlem er vakant

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Indhold:

Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt

 

Præsentation af medlemmer

Indhold:

Kort præsentationsrunde

Referat

Præsentationsrunde er gennemført

 

Arbejdet i udsatterådet

Indhold:

Rie gennemgår:

Forretningsorden for Udsatterådet - Kommunalbestyrelsen 2017

Deltagelse og repræsentation i Udsatterådet – Kommunalbestyrelsen 2022

Forslag til arbejdsgange og Årshjul

Information om budget

Referat

Forretningsorden, repræsentation og budget er gennemgået.

Årshjul er godkendt.

Aftaler:

Rie indkalder til 4 ordinære møder, og 2 foreløbige møder i juni og november. Mandag er mødedag fra kl. 16-18. Det skal passe med den politiske mødekalender.  Årshjul med datoer medsendes dette referat.

Tema på aprilmødet: Housing First, Hjemløshed og skæve boliger.

Chef for SIOU inviteres med til dette møde.

Opgaver:

Administrationen (Rie, Tine): Hjemløse og boligsituationen i Holbæk pt.

Stine:  kontakter Karlsvognen – viden om hjemløsesituationen i Holbæk fra borgernes synspunkt.

Susanne: oplæg om Housing First og hjemløsestrategien.

Angående arbejdsmetoder i Udsatterådet – se punktet om Udsatterådets handlestrateg

 

Konstituering

Indhold:

Der skal vælges formand, næstformand, deltager til §18 forum

Referat

Udsatterådet valgte følgende:

Formand: Stine Welent Andersen, Home Start Nordvestsjælland

Næstformand: Susanne Lodberg, Kirkens Korshær

Repræsentant i §18 Forum: Maj-Britt Eschen.

 

Udsatterådets handlestrategi

Indhold:

Præsentation af forslag til Handlestrategi – Mette og Stine

Referat

Udsatterådet arbejder på flere niveauer og med flere metoder. Disse kan indkredses i disse 5 områder:

·       Proaktive – på forkant med, hvilke tiltag, der kan / skal igangsætte for udsatte borgere. Er            handlingsorienterede.

·       Prehøring – sparring med administration og politiske udvalg før forslag/strategier/politikker          og tiltag for udsatte besluttes. Opmærksomhed på at inddragelsen faktisk sker.

·       Høring – afgiver høringssvar på politiske beslutninger

·       Dialogmøder – deltager i dialogmøder med politikere

·       Politikudvikling – involvering i den mere langsigtede politikudvikling.

Udsatterådets handlestrategi illustrerer de forskellige niveauer, som Udsatterådet arbejder på.

De tre fokusområder er stadig aktuelle:

-          Lighed i Sundhed

-          Partnerskabsaftaler med NGO

-          Fremskudte indsatser

 

Eventuelt

Indhold:

Kasper: Spørgsmål om Ombold 

Referat

Aftale:

Ombold er punkt på næste møde. Kasper kontakter projektleder ift. Ombold, Skvulp og lokal forankring.

 

Referat fra møde 11.1.2022 (Udsat fra 14.12.2021)REFERAT fra møde i Udsatterådet

Der indkaldes hermed til ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune

Dato: 14. december 2021    11.1.2022

Tid: 16.30 – 18.30

Sted: TEAMS

Deltagere:

·       Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre

·       Mette Meldgaard: Medusa

·       Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen

·       Jørgen Gybel Knudsen: Sind

·       Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet

·       Martin Vibe: SAND

·       Susanne Lodberg: Kirkens Korshær

·       Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland

 • Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU

 

Afbud: Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Dette er sidste møde i dette råds periode og pga. covid-19 holdes det virtuelt på Teams

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Indhold:

Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt med tilføjelsen under punkt 3: information fra formanden: Godkendelse af årsrapport.

 

2. Godkendelse af referat

Indhold:

Godkendelse af referat fra mødet d. 5.10. 2021

Referat

Godkendt

 

3. Informationer fra formanden

Indhold:

1)Godkendelse af årsrapport – tilsendt på mail

2) fremtidig bemanding af Udsatterådet

Referat

1)      Årsrapporten er godkendt

2)      6 af de nuværende foreninger i rådet har indstillet at det er samme medlem, der fortsætter i Udsatterådet 2022-2025. SIND afventer deres generalforsamling februar 2022 før de indstiller ny deltager. Jørgen Knudsen fortsætter ikke i Udsatterådet, efter eget ønske. Det betyder, at dette er det sidste møde med Jørgen som formand. Alle medlemmer i udsatterådet siger Jørgen stor tak for det kæmpe arbejde han har udført i sine 4 år som formand- der var mange flotte ord til Jørgen.

 

4. Første møde i den nye periode

Indhold:

Vi skal beslutte hvornår vi skal holde første møde i det nye år. Forslag : tirsdag d. 1. februar 16.30 – 18.30.

 

Referat

Første møde i Udsatterådet 2022-2025 bliver 1. februar 2022 kl. 16 – 18 i Kantinen på Kanalstræde.

 

5. Arbejdsprogram 2022- 2025

Indhold:

Arbejdsgruppen Stine, Mette, Jørgen og Rie fremlægger første oplæg til et arbejdsprogram for den næste periode – på baggrund af temadagene i København. Oplægget er tilsendt på mail.

 

Referat

Der skal arbejdes videre med arbejdsprogrammet i det nye råd. Forslag: der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der formulerer arbejdsprogrammet.

 

6. Deltagere til følgegruppe Sundhedspolitik

Indhold:

Der skal i 2022 udarbejdes en ny Sundhedspolitik og udsatterådet er inviteret med i følgegruppen. Se særskilt mail om dette.

Vi kan vælge en eller to repræsentanter.

Referat

Maj-Britt Eschen er valgt – Rie tilmelder Maj-Britt til følgegruppen.

 

Eventuelt

Indhold:

 

Referat

1)Stine orienterer om drøftelser med Kultur og Fritid vedrørende Udsatterådets og andre sociale foreningers manglende invitation til deltagelse i organiseringen af Ombold-stævnet i efteråret. Efterfølgende er Stine blevet kontaktet af Ombold, der gerne ser mere samarbejde med Udsatterådet  - eksempelvis i forbindelse med den kommende Skvulp-festival. Vi aftaler at Stine henviser Ombold til Rie mhp. koordinering af det videre samarbejde med Ombold.

2)Rasmus orienterer om Socialudvalgets drøftelse af forslag om tidligere involvering af Udsatterådet og Handicaprådet i administrationens arbejde med sager, der vedrører rådenes målgrupper. Link til Socialudvalgssagen  Drøftelse af principper for tidlig inddragelse af relevante aktører i Socialudvalgets sager fra 1. november 2021.

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.09.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding