Spring til indhold

Udvalget for Klima og Miljø

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats i forhold til miljø, natur og klima, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalget varetager endvidere lokalplanlægning. Udvalgets opgaver er således følgende:  

Miljø og planer, som omfatter indsatsen indenfor lokalplan-, natur-, miljø- og klimaområdet, herunder:

 • forurenende virksomheder
 • husdyrbrug
 • landzonebestemmelser
 • naturbeskyttelse og -forvaltning
 • vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
 • vedligeholdelse af vandløb
 • forurening generelt
 • bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
 • jordflytning og -forurening
 • håndtering af affald
 • lokalplanlægning
 • byfornyelse
 • byggesagsbehandling
 • beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen.


Kommunale veje og trafik, som omfatter:

 • drift og vedligeholdelse af veje, herunder parkeringskontrol
 • vintertjeneste
 • kollektiv trafik, herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen
 • havnearealer og -drift, herunder lystbådehavne, skibsafgifter og pladsleje
 • grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder.

Udvalget indstiller taksterne på affaldsområdet gennem Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.Feedback

Sidst opdateret

03.04.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Politisk mødekalender