Spring til indhold

Stil op til kommunalvalget

Der er kommunalvalg tirsdag d. 16. november 2021. Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan også vælges til Kommunalbestyrelsen. I Holbæk Kommune skal der vælges 31 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Hvem kan stille op?

For at stille op til kommunalvalget skal du kunne stemme til valget. Det vil sige, at du skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og enten:

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et andet EU-land
  • være statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet de sidste 3 år forud for valgdagen

Betingelserne skal være opfyldt senest kl. 12 fredag d. 1. oktober 2021, bortset fra betingelsen om varigheden af fast bopæl i Danmark og aldersbetingelsen, som senest skal være opfyldt på valgdagen.

Er du valgbar?

Du kan ikke blive valgt til kommunalbestyrelsen, hvis du er straffet for en handling, som i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Så er du ikke valgbar.

Du mister ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået 3 år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået eller bortfaldet. Er straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog 5 år. Ved betingede domme og bødestraffe regnes fristen fra den endelige dom eller bødens vedtagelse.

Du kan godt stille op som kandidat til valget, selvom du tidligere er straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed. Hvis du får stemmer nok til at komme ind kommunalbestyrelsen, vil der efter valget blive taget stilling til, om du er valgbar.

Kandidatliste

For at stille op til valget skal du udfylde en kandidatliste. Kandidatlisten skal indleveres på en særlig formular. Du kan få formularen tilsendt ved at henvende dig til: Lotte Strøm, Ledelsessekretariatet, på e-mailadressen strom@holb.dk eller på telefonnr. 72 36 25 37.
Vær opmærksom på, at formularen fra 2017 ikke kan anvendes ved valget i 2021.

Du skal være opmærksom på, at:

  • En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og i denne kommune må der højst være navnene på 35 kandidater på listen
  • Du kun kan være kandidat på én liste
  • Du skal som kandidat sætte din underskrift på kandidatanmeldelsen. Med din underskrift giver du dit samtykke til at stille op som kandidat for den pågældende liste. Er der ikke en underskrift, bliver du slettet fra listen
  • Alle kandidatlister skal have en repræsentant udpeget af kandidatlistens ledelse. Repræsentanten behøver ikke at være kandidat eller stiller for kandidatlisten. Den udpegede repræsentant har beføjelser til at udøve en række dispositioner på listens vegne, uden at det kræver samtykke fra listens stillere
  • Kandidatlisten skal indeholde en listebetegnelse. Læs mere om, hvilke listebetegnelser, der kan blive godkendt på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Du finder hjemmesiden her (information om listebetegnelser finder du midt på siden).

Kandidatlister – med stillere

Kandidatlister til kommunalvalg skal være underskrevet af 25 stillere. En stiller skal opfylde betingelserne for at kunne stemme til kommunalvalget her i kommunen. En vælger kan kun være stiller for en kandidatliste, og en kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvor den pågældende er opført som kandidat.

Kandidatlisten skal være indleveret senest kl. 12.00 tirsdag den 28. september 2021. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten den 14. september 2021. Listen indleveres til formanden for valgbestyrelsen. Vi anbefaler, at du afleverer listen personligt i kommunens åbningstid i Ledelsessekretariatet, Kanalstræde 2, 1. sal., 4300 Holbæk.

Kandidatlister – uden stillere

Kandidatlister, der opnåede repræsentation ved sidste valg, og som stadig tirsdagen 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, kan anmode om at blive fritaget fra kravet om at indsamle underskrifter fra et mindsteantal af stillere.

Du kan tidligst indlevere en kandidatliste, hvori der anmodes om fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere, den 31. august 2021. Sidste frist for indlevering af kandidatlister, hvori der ønskes fritagelse for krav om stillere, er 14. september 2021 kl. 12.00.

Du kan læse mere om kravene til kandidatlister uden stillere i § 19, stk. 2 og 3, i lov om kommunale og regionale valg.

Hvordan anføres kandidatnavnet på stemmesedlen?

Angivelsen af, hvordan kandidaten ønsker sit navn anført på stemmesedlen, skal ske på kandidatanmeldelsen. Du kan læse mere om reglerne for kandidatnavne på stemmesedlen i § 24, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg, og Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

19.03.2021

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander