Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2024.

 

Takster for de kommunale tilbud - gældende fra 1. januar 2024

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2024 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

 

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

Dagpleje

3.571 kr.

Daginstitution (børnehus) indtil 3 år

3.786 kr.

Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart

2.062 kr.

Frokost

  693 kr.

 

 

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

 

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

 

Dagpleje - deltidsplads under barsel

2.433 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år 

2.425 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart  

1.320 kr.

SFO og Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 

 Pr. rate

SFO1 (0-3 klasse)

 1.920 kr. 

SFO2 (4-7 klasse)

   900 kr.

Cirkus Kæphøj

 1.614 kr.

 

 

 

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2024

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger
Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2024 (pr. måned i 12 mdr.)

Pr. måned

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.

7.366 kr.

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

3.915 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid forud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Holbaek.dk - vælg selvbetjening - vælg familie og børn - vælg ansøgning om tilskud til privat pasning. Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen, og der kan kun startes til den 1. eller den 16. i en måned.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via Holbaek.dk. Husk at give Forældrebetalingen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn
Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 7.366 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner
Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder.

Tilskud til plads i privat daginstitution

Pr. måned

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

11.051 kr.

Heraf driftstilskud 

 10.154 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

    340 kr. 

Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

    557 kr.

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

5.734 kr. 

Heraf driftstilskud  

 5.309 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   186 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   239 kr.

 

 

 

 

 

 

Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution*

 

Pr. måned

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

 

 7.076 kr.

Heraf driftstilskud

 

  6.502 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

 

     217 kr.

Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

 

     357 kr.

 

 

 

Samlet tilskud pr. barn over 3 år

 

  3.672 kr.

Heraf driftstilskud

 

  3.400 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

 

     119 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

 

     153 kr.

* Bemærkning: Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned

 

4.037 kr.

 

Fripladser        

Indtægtsgrænsen i 2024 er:

Under 200.301 kr.

udgør egenbetalingen:

   0%

Over 622.200 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Se i øvrigt Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år, ud over det første barn i hjemmet, hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 70.089 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Forældrebetaling.

 

Senest opdateret 07-11-2023