Flytning af jord

Hvis du ønsker at flytte større mængder jord, skal du anmelde det til os i Holbæk Kommune.

Hvad skal jeg anmelde?

 • Forurenet jord
 • Jord fra en grund, der er kortlagt (registreret) som forurenet
 • Jord fra en kortlagt del af en grund
 • Jord fra en offentlig vej
 • Jord fra lettere forurenede områder
 • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

Hvis du flytter under 1 m³ jord fra et areal, som ikke er kortlagt, kan du aflevere det på genbrugspladsen uden at skulle anmelde det.

Se genbrugspladser i Holbæk Kommune

Hvis du ikke er klar over om din grund er kortlagt som forurenet, kan du se oplysningen hos Region Sjælland. Det er også der du kan søge flere oplysninger om nuanceringen af forurenede grunde, frivillige undersøgelser og meget andet om mistanken om forurenet grunde.

Gå til Region Sjællands hjemmeside

Hvordan skal jeg anmelde?

Anmeldelsen foregår digitalt og sendes til afdelingen Vækst og Bæredygtighed.

Pr 1. januar 2023 har Holbæk Kommune indført gebyr for anvisning af jord for erhverv.

 • Gebyr på jordflytning for erhverv opstartsgebyr 500kr.
 • Gebyr på jordflytning for erhverv - tillægsgebyr ved sagsbehandling over 30 min

Opstartsgebyret inkluderer omkostninger til IT-systemer, modtagelse af anmeldelse, gennemgang af oplysninger, sagsbehandling op til en halv time.

Ved større sager med over en halv times sagsbehandling opkræves der et tillægsgebyr på 350 kr. pr. påbegyndt 30 min.

Kriterier for opkrævning af gebyr

I jordflytningssager gælder opkrævning af det nye gebyr, når følgende tre kriterier er opfyldt:

1) Jorden er anmeldepligtig efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Følgende typer jord skal anmeldes til kommunen:

 • forurenet jord
 • jord fra en kortlagt ejendom
 • jord fra en kortlagt del af en ejendom
 • jord fra et areal, der anvendes som offentlig vej
 • jord fra områdeklassificeret areal
 • jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

2) Jorden er erhvervsaffald

3) Jordflytningen skal anmeldes af en virksomhed

Anmeld jordflytning

I anmeldelsen skal du oplyse:

 • Hvor jorden kommer fra
 • Hvem der kører jorden
 • Hvor jorden skal hen
 • Hvornår jorden køres
 • Mængde og kvalitet af jorden
 • Dokumentation for jordens kvalitet, herunder kopier af analyseblanketter og oversigt over analyser
 • Et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op
 • Eventuel jordhåndteringsplan

Har du flere slags jord, skal du lave en anmeldelse for hvert enkelt parti af jorden.

Dokumentation og plan for håndtering

I bilagene til Bekendtgørelse om anmeldelse i forbindelse med flytning af jord kan du se kravene til:

 • Udtagning af prøver
 • Antal prøver
 • Analyser (stoffer og metoder)
 • Inddeling i forureningskategorier
 • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag


Bekendtgørelsen opdeler jorden i tre hovedgrupper:

 • Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet. Kategori 1-jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder og på landbrugsjord.
 • Kategori 2 er lettere forurenet jord
 • Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

Prøver af jorden

Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.

For at du kan planlægge din prøvetagning, er det vigtigt, at du kender den historik, der er på arealet.

Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger (hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigere forureninger må du ikke blande med kategori 1 og 2 -jord.

Du skal altid have taget prøver af fyldjord. For intakt jord behøver du kun prøver, hvis der er risiko for, at jorden er mere forurenet end kategori 2, eller hvis jorden kommer fra et kortlagt areal.

Antallet af prøver afhænger både af, hvor jorden kommer fra, og hvor du flytter jorden hen. For uforurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr. 120 tons. Skal du anvende jorden som uforurenet, eller kommer den fra et kortlagt areal, stiger kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. På kortlagte arealer kan antallet af prøver sænkes, hvis kommunen har godkendt en plan for håndtering af jorden.

Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.

Hvornår må jeg flytte jorden?

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt det. For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis du også har en jordhåndteringsplan, som er godkendt af kommunen.

Ønsker du at flytte jorden andre steder hen - eller har du ikke en godkendt plan - må du ikke flytte jorden, før Holbæk Kommune, Jord og Vand har accepteret flytningen, eller der er gået fire uger fra anmeldelsen. I de fire uger kan vi kræve supplerende oplysninger, hvilket kan forlænge fristen. Desuden skal vi underrette den kommune og region, hvortil jorden flyttes.

En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Senest tre måneder efter flytningen skal du sende os dokumentation for, hvordan du har bortskaffet jorden.

Hvor må jeg flytte forurenet jord hen?

Du kan selv vælge, hvor du kører jorden hen, hvis det er til et godkendt modtageanlæg.

Modtageanlæg i Region Sjælland (pdf)

Modtageanlæg på resten af Sjælland (pdf)

Hvordan bortskaffer jeg ren jord?

Ren jord må du i princippet anvende frit. Men ren jord er ikke det samme overalt. Hvis jorden skal bruges i byområder, vurderer vi, om den er ren nok til at opfylde kravene til kategori 1 jord. Du skal være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

Små mængder ren jord (under 1 m³) kan du aflevere på en af genbrugspladserne.

Større mængder ren jord kan du aflevere til et godkendt modtageanlæg.

Ren jord, som ikke er omfattet af anmeldepligten, kan du også anvende frit. Kommunen kan dog bede dig om at dokumentere, at jorden, du bortskaffer eller har modtaget, er ren.

Senest opdateret 05-01-2023