rotte

Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes. Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom. Vi i kommunen vil derefter sørge for at bekæmpe problemet. 

Anmeldelse af rotter

Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne i et begrænset tidsrum, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser.

Hvis du har rotter inde i beboelse, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.
Ved rotter på loftet, vægge, skunk eller kælder kontaktes du inden for 3 dage
Andre anmeldelser vedr. rotter udendørs som ved garager, skure, stalde og lignende eller i forbindelse med dyrehold og fuglefodring m.m. køres inden for 8 dage.

Anmeld rotter her

Rotter må kun bekæmpes med kemiske midler af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgere, og at ikke autoriserede personer ikke må være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Det er tilladt at foretage privat rottebekæmpelse i Holbæk kommune hvis man er autoriseret R1 eller R2 rottebekæmper.

Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse opkræves på baggrund af en ejendommes areal. Gebyrets beregnes som en sats  pr. bebyggede antal kvadratmeter. I 2024 betaler en grundejer 0,63 kr. pr. bebygget kvadratmeter.

Alle grundejere skal betale for rottebekæmpelse, også selvom du som grundejer har en privat sikringsordning.

Såfremt der ved et tilsyn konstateres fejl og mangler (kloakbrud m.m.) inde på grundejers egen matrikel, er det på grundejeres egen regning at disse udbedres, hvis der ikke er tegnet en forsikring, der dækker.

Du kan gøre mange ting for at vanskeliggøre rotternes trivsel ved forskellige foranstaltninger. Ved at være opmærksom på de forhold der tiltrækker rotter, kan du nemlig selv være med til at gøre en forskel på, om rotterne har gunstige levemuligheder på din egen bolig.
 

Undgå fuglefordring, så vidt muligt
Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.

Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 20 mm.
Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15- 30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.

Sikring af spiseligt foder 
Sørg for at opbevarer dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks. udhuse og garager.

Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Vær opmærksom på evt. opholdssteder for rotterne
Rotter uden for huset vælger typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks. ophobet byggemateriale at opholde sig i.

Affaldsstativer skal sikres mod rotter
Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmure/bygninger
Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.

Ydermure, sokler og tage skal være intakte
Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.

Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur

Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net

Sikring af kloak og afløb er tætte
Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.

Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet

Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel

Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

 
 
De bedste metoder til at undgå rotter er at sørge for, at der er rent og ryddeligt på ejendommen.
 

Følgende fire tegn kan vise, at der er rotter:

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig mange ekskrementer. De er sorte, cylinderformede og cirka 6 mm tykke og 10-17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret området. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, der er kommet indendørs. Lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem du har på besøg.

Udendørs fodring

Det er rart og hyggeligt at kigge på havens fugle ... men det sker også, at der er kommer ubudne gæster. Hvis du ønsker at fodre havens vilde fugle og samtidig undgå rotterne, så husk følgende:

 • Undgå at overfodre fugle og husdyr - "lidt men godt".
 • Læg aldrig foder direkte på jorden - dette inviterer rotterne til at deltage i måltidet.
 • Hold arealet under foderbrættet rent - kan let gøres ved at feje og fjerne "levninger" regelmæssigt.
 
 
olbæk Kommune har lavet en handlingsplan, som beskriver de tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter, som vi vil have fokus på i årene 2023-2026.
 

Indsatserne i handlingsplanen er:

 • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
  For en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen sikre, at der reageres hurtigt på en anmeldelse, at den udføres af fagligt kvalificerede rottebekæmpere, at årsagen til rottetilholdet findes og at det sikres, at problemet bliver løst.
 • Kommunikation og information til kommunens borgere
  Borgere og virksomheder skal mødes af den kommunale rottebekæmpelse i en positiv dialog omkring bekæmpelsen på deres ejendom og føle sig velinformeret om bekæmpelsesforløbet.
  På kommunes hjemmeside skal borgerne og virksomheder kunne finde nødvendige og informative oplysninger vedr. den kommunale rottebekæmpelse.
 • Forebyggelse af rotteforekomst
  Borgere og virksomheder skal vejledes om effektiv forebyggelse, renholdelse og sikring af egen ejendom.
  Administrationen sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperne.

I handlingsplanen beskrives desuden:

 • Grundejeres og kommunens ansvar ifølge lovgivningen
 • Registreringen af rottebekæmpelsen
 • ressourcer afsat til rottebekæmpelsen
 • bekæmpelsesmetoder
 • tilsyn

Rotte handlingsplan

 

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Holbæk Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten R1 eller R2 autoriserede.

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation

 1. Denne omfatter bekæmpelse 

  a. i en privat sikringsordning, hvor der altid skal ske en grundig bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen skal fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der overgås til ny aftale.
  b.af et autoriseret skadedyrsbekæmpelsesfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse

 2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til den nationale rottedatabase.

 3. Al forekomst af rotter ved privat R1-bekæmpelse skal straks anmeldes til Holbæk Kommune via den nationale rottedatabase.

 4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder både ved og uden brug af gift) efter, at der er indgivet anmeldelse til databasen.

 5. Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase.

 6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage

 7. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør Holbæk Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang

 8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks

  a. Anmeldes via den nationale rottedatabase
  b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien
  c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase

 9. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse og/eller manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav kan Holbæk Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse.

 10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation

 1. Denne omfatter at der kun at der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation.

 2. Skulle en allerede R2 autoriserede flytte til Holbæk Kommune eller erhverve anden ejendom anmelde dette til Holbæk kommune.

 3. En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den R2-autorisererede.

 4. Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun foretages af den R2-autoriserede.

 5. Al forekomst af rotter ved privat R2-bekæmpelse skal straks anmeldes til Holbæk Kommune via den nationale rottedatabase.

 6. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder både ved og uden brug af gift) efter, at der er indgivet anmeldelse til databasen.

 7. Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase.

 8. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.

 9. De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.

 10. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks

  a. Anmeldes via den nationale rottedatabase
  b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien
  c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase

 11. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav og/eller ved resistens overfor de anvendte gifte, kan Holbæk Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse.

 12. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som for museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

Hvis Holbæk Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter har adgang, vil Holbæk Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.

Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den R2-autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet politianmeldelse med henblik på bødestraf.

 

 
 
Senest opdateret 07-11-2023