Tilladelser til landbruget

Kommunens rolle i forhold til landbruget er først og fremmest at behandle sager om ændringer og udvidelser af husdyrbrug samt føre tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrugene.

Enhver ændring eller udvidelse af et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. 

Ved ændringer eller udvidelser af husdyrbrug med mere end 100 m2 produktionsareal, skal der som udgangspunkt indhentes en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. Visse ændringer kan imidlertid foretages efter en forudgående anmeldelse til kommunen.

Regler for etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug er styret af husdyrbrugloven og de dertilhørende bekendtgørelser.

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens husdyrvejledning.

Dyrehold på landbrugsejendomme deles op i kategorierne erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er størrelsen og typen af dyreholdet, som bestemmer hvilken kategori, husdyrbruget hører under.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et erhvervsmæssigt dyrehold defineres som et dyrehold, der er større end en af følgende

 • 30 høns og
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 • et dyrehold med enten
  1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
  2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  5. 15 producerede slagtesvin,
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  8. andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  9. forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

For erhvervsmæssige dyrehold er der en række generelle krav der gælder. Disse kan findes i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ved opstart, ændring eller ophør af et erhvervsmæssigt dyrehold, skal kommunen have besked. Der gives ikke automatisk besked fra andre myndigheder dom f.eks. landbrugsindbretning.dk, CHR-registreret eller Skat ved indberetning til disse.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Er dyreholdet ikke større end overstående, er dyreholdet kategoriseret som ikke-erhvervsmæssigt. Disse dyrehold er reguleret efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

For mindre husdyrbrug er det muligt at benytte en anmeldeordning, hvorved husdyrbruget ikke behøver at ansøge om en miljøtilladelse - og godkendelse.

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold, der som udgangspunkt har under 100 m2 produktionsareal, kan anmelde dyreholdet til kommunen, og derved undgå kravet om miljøtilladelser og -godkendelser.

Anmeldeordningen omfatter også husdyrbrug med:

 • 175 m2 produktionsareal, hvis der alene er ammekøer med opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 • 200 m2 produktionsareal, hvis der alene er heste.
 • 300 m2 produktionsareal, hvis der alene er vinteropstaldning af ammekøer med opdræt på dybstrøelse, heste geder eller får.

En anmeldelse skal indeholde en beskrivelse af hvilken dyretype der ønskes, dyreholdets indretning og drift herunder stalde/læskures indretning, gulvtype og afløbsforhold. Gødningshåndteringen herunder type af strøelse, hvor og hvor ofte muges ud på/i mødding eller anden opbevaringsanlæg og anlæggets indretning skal beskrives.

Derudover skal der vedlægges et kort over ejendommen med angivelse af hvilke stalde/læskure, der benyttes til dyreholdet, placering af gødningsopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger på ejendommen. Kortet skal have angivelse af m2 produktionsarealer på ejendommen.

Anmeldelsen sker ved at udfylde vedhæftede anmeldeskema og sende til kommunens landbrugsafdeling på landbrug@holb.dk. Herefter vil kommunen lave en miljøvurdering og evt. sende anmeldelsen i nabohøring.

Du kan læse mere om anmeldeordningen på Miljøstyrelsens husdyrvejledning.

Gå til anmeldeskema af mindre husdyrhold

 

Hvis husdyrbruget ikke overholder kravene til den ovenstående anmeldeordning, er det omfattet af kravet om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Ansøgning om miljøtilladelse eller -godkendelse til etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug skal indsendes elektronisk via husdyrgodkendelse.dk.

Holbæk Kommune henviser til Miljøstyrelsens vejledning om reglerne for hold af husdyr, tilladelse og godkendelse af husdyrhold samt håndtering af husdyrgødning mv. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen, lovgivning og vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er kommunens anbefaling, at få hjælp af en konsulent til udførelsen af en ansøgning om miljøtilladelse- eller godkendelse.

Brugerbetaling

Der betales gebyr for den tid, der er brugt på at lave miljøgodkendelsen. Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til husdyrgodkendelse.dk

Gå til Miljøstyrelsens vejledning om husdyrbrug

Der gælder særlige regler for dyrehold i byzone og sommerhusområder m.v.

Det er ikke tilladt at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone og sommerhusområder, samt i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Det er dog tilladt at have følgende, i de nævnte områder:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Det er muligt at søge om dispensation fra forbuddet. Dette er særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v.

Holbæk Kommune har udarbejdet en vejledning for fjerkræhold i boligområder, der beskriver regler og retningslinjer i forbindelse med fjerkræhold. I denne vejledning beskrives bl.a. de forhold, som du bør overveje og tage stilling til før du anskaffer dig fjerkræ.

Se vejledningen for fjerkræhold her

 

Holbæk Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Sjælland udarbejdet en vejledning om læskure.

Vejledningen er skrevet med hjemmel i husdyrgødningsbekendtgørelsen og giver et kort og præcist overblik over kravene til etablering, indretning og placering af både mobile og fast placeret læskure. Derudover beskrives kravene til fodertrug og folde.

Vejledningen henvender sig til alle dyrehold, som er større end grænsen for et erhvervsmæssigt dyrehold, og kan bruges som en rettesnor før, under og efter de kommunale miljøtilsyn.

Vejledning om fast placerede læskure

Vejledning om mobile læskure

 

 

Senest opdateret 07-11-2023

Kontakt

Holbæk kommune
Telefon:72 36 36 36