Supplement til brøkpensionister

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension.

Formålet med at yde supplement til brøkpension er at sikre et vist forsørgelsesniveau til borgere, som på grund af optjeningsreglerne om pension ikke har ret til fuld førtidspension, seniorpension eller tidlig pension.

Supplement til brøkpension kan udbetales til 

  • danske statsborgere, der på grund af ophold i udlandet, ikke har optjent ret til fuld pension.
  • udlændinge, der nu opholder sig i Danmark, men på grund af mange års ophold i udlandet ikke har optjent ret til fuld pension.

 

En borger, som ansøger om supplerende hjælp til brøkpension, skal opfylde de samme betingelser, som gælder med hensyn til ret til hjælp til forsørgelse(f.eks. kontanthjælp)

Det betyder, at personen:

  • skal opfylde betingelsen om at have været ude for ændringer i sine forhold, der gør at personen ikke kan forsørge sig selv og sin familie, og ikke kan få dækket behovet gennem andre ydelser. Dette kaldes for en social begivenhed.
  • ikke kan modtage supplement til brøkkension hvis personen (eller en ægtefælle) har formue.
  • vil få fratrukket eventuelle indtægter fra f.eks. arbejde i den ydelse som beregnes.

Supplement til brøkpension beregnes ud fra reglerne for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

Supplementet beregnes på den måde at personens samlede ydelse(både brøkpension og supplement til brøkpension) samlet set kan udgøre det beløb som personen ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter lovens regler om hjælp til forsørgelse.

Ved udmåling af supplement til brøkpension, indgår såvel pensionistens egne, som ægtefællens indtægter.

Kommunen skal efter en konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold tage stilling til, om der er ret til yderligere supplement til brøkpensionen. Dette kaldes for behovsbestemt tillæg.

Det behovsbestemte tillæg beregnes ud fra borgerens samlede indtægter og udgfter.

Senest opdateret 22-03-2024