Grøn Pulje

Grøn Pulje kan søges til grønne projekter i Holbæk Kommune. Puljen støtter særligt bæredygtige projekter, der ligger tæt på nye vedvarende energianlæg, f. eks. vindmøller og solceller. Den eller de, der opstiller et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til en grøn pulje.

Opstillere af vedvarende energianlæg er pålagt at indbetale et engangsbeløb til Grøn Pulje i den kommune, hvori anlægget opstilles. Opstillere af landvindmøller skal f.eks. indbetale 125.000 kr. pr. MW til Grøn Pulje, og opstillere af solcelleanlæg skal indbetale et beløb svarende til 40.000 kr. pr. MW til Grøn Pulje (pr. 2023). Hver gang der tages et nyt vedvarende energianlæg i brug, oprettes der i princippet en selvstændig Grøn Pulje tilknyttet det enkelte anlæg og dets lokalitet. Er midlerne i en Grøn Pulje ikke tildelt til projekter, inden tre år efter at de er blevet indbetalt af opstiller, skal puljens midler overføres til statskassen.

Til gavn for jeres lokalsamfund

Grøn Pulje har til hensigt at fremme accept af og engagement i udbygningen af vedvarende energianlæg i lokalsamfundet, blandt andet solceller og vindmøller. 

Beløbet fra Grøn Pulje kan søges til projekter, der fremmer bæredygtig omstilling, til blandt andet grønne, rekreative og landskabelige tiltag til gavn for lokalmiljøer, der ligger i nærheden af de nye vedvarende energianlæg. Der gives ikke tilskud til private investeringer.

Grøn Pulje yder støtte til bæredygtige projekter, og det ses gerne, at projektet understøtter visionerne i Holbæk 2050, således det er med til at fremme den grønne omstilling til klimaneutral kommune.

Naboer indenfor en radius af 3 km fra det vedvarende energianlæg kan søge Grøn Pulje. Som udgangspunkt tildeles midler i Grøn Pulje til projekter i nærheden af energianlægget. 

Naboer til det vedvarende energianlæg, herunder foreninger, virksomheder, selvejende institutioner og private personer, kan søge Grøn Pulje til almennyttige formål.

Naboer til Maglebjerg Solcelleanlæg kan nu søge Grøn Pulje

Grøn Pulje for Maglebjerg Solcelleanlæg rummer midler for ialt 995.600 kr. Du kan som ansøger søge hele eller dele af puljens midler. Puljen vil være åben for ansøgninger fra d. 1. marts 2024 til d. 1. september 2024.

Du kan i øvrigt læse mere om Maglebjerg Solcelleanlæg her

Informationsmøde om Grøn Pulje, Maglebjerg Solcelleanlæg

I forbindelse med ansøgningsrunden for Grøn Pulje, Maglebjerg Solcelleanlæg afvikles et informationsmøde. Til mødet præsenteres Grøn Pulje, en gennemgang af ansøgningsprocessen og derudover vil der være mulighed for at deltage i en kvalificering af ansøgninger. 

Mødet finder sted torsdag d. 16. maj 2024, kl. 17.00-18.30. I Svinninge Skoles festsal, Hovedgaden 76f, 4520 Svinninge.

Tilmelding skal ske til energi@holb.dk  senest d. 6. maj 2024. Skriv gerne Grøn Pulje, Maglebjerg Solcelleanlæg i emnefeltet.

Når der er en åben ansøgningsrunde, orienterer vi naboer og lokale borgerforeninger indenfor 3 km. radius af det vedvarende energianlæg pr. brev. Derudover informerer vi her på hjemmesiden. Til hver ansøgningsrunde bliver der lavet et ansøgningsskema, som du kan finde nedenfor.

Søg Grøn Pulje

Holbæk Kommunes politikkere har vedtaget nogle retningslinjer for Grøn pulje. Her kan du finde meget mere information, bl. a. hvordan din ansøgning bliver vurderet, hvem der vurderer den og hvor der bliver truffet beslutning. Hvis du vil læse mere om den politiske beslutning, kan du læse punkt 188 her.

Du kan læse bekendtgørelsen  om grøn pulje i dette link

Når du skal sende din ansøgning, skal du være opmærksom på at have en tidsplan, en driftsplan, et samlet budget, et projekttilbud, et kort over placering af projektet samt eventuel fuldmagt fra anden matrikelejer og eventuelle myndighedstilladelser klar, når du skal udfylde og indsende din ansøgning. 

Ansøges der om midler til et privat projekt, skal ansøgningen dokumentere omfanget af gener fra det opstillede vedvarende energianlæg, samt redegøre for, hvordan projektet kan mindske generne.

Ved de projekter der skal være offentligt tilgængelige, vil der i mange tilfælde stilles krav om, at der som forudsætning for støtten bliver tinglyst en offentlig brugsret på pågældende areal eller ejendom, der indgår i projektet.

Husk at have MitID klar til login.

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:

  • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen.
  • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
  • Hvis et projekt har behov for tilladelser, fx myndighedstilladelser fra Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
  • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
  • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
  • Såfremt medfinansiering er afgørende for projektets gennemførelse, skal tilsagn om tilskud fra andre puljer og fonde kunne fremlægges indenfor Grøn Puljes ansøgningsperiode.
  • Projekterne skal gennemføres indenfor 2 år, efter tilsagn om tilskud til Grøn Pulje er givet. Der kan gives fristforlængelse på baggrund af en begrundet ansøgning.
  • Projekter tildelt midler fra Grøn pulje skal kunne dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation for udført arbejde.
  • Der er krav om opfølgning, så det sikres, at midlerne anvendes i overensstemmelse med de vilkår, de er givet under. Derudover kan der blive fastsat nærmere vilkår for hvert projekt, der får del i Grøn pulje.

Hvis du har spørgsmål til Grøn Pulje kan du kontakte kommunens administration via borgerservice på tlf. 72 36 36 36 eller skrive en mail til energi@holb.dk  

Senest opdateret 10-04-2024