Beskyttet Natur

I Holbæk kommune er der omkring 4000 ha § 3 beskyttet natur. Den natur vil vi gerne værne om, bl.a. for at sikre levesteder for dyre- og plantearter tilknyttet disse naturperler.

Naturbeskyttelse

Mange af vores lysåbne naturtyper er forsvundet fra den danske natur og med dem levestederne for et væld af arter. Beskyttet natur kaldes i daglig tale § 3 natur, da den er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte vores natur og miljø, den omfatter specifikke naturtyper samt dyre- og plantearter.

Den § 3 beskyttede natur er beskyttet ved et forbud mod ændringer af arealets tilstand. I særlige tilfælde f.eks. ved naturforbedrende tiltag, kan der dispenseres for forbuddet.

Hvilke naturtyper er omfattet:

  • Heder, moser, strandeng, fersk eng og overdrev på 2.500 m2 og større.
  • Søer på 100 m2 og større.
  • Vandløb der er særligt udpeget.
  • Moser der er mindre end 2.500 m2, men som ligger i forbindelse med en beskyttet sø eller vandløb.
  • Mindre naturtyper der støder op til eller er integreret i andre naturtyper, som tilsammen giver 2.500 m2
  • Søer der er mindre end 100 m2, men som indgår som en del af et beskyttet vandløb.
  • Bemærk at når disse naturtyper befinder sig i skov, er de beskyttet under skovloven uanset størrelse.

For at være beskyttet skal naturtyperne leve op til nogle krav udover deres størrelse. Kravene omhandler bl.a. arealets jordbundsforhold, historik, plante- og dyreliv. Er man i tvivl om et areal er beskyttet, kan man kontakte kommunen.

Billedet viser fordelingen af paragraf tre arealer på naturtype

Figur 1. Tabellen viser hvor mange arealer (antal) af de forskellige naturtyper, der er i Holbæk kommune. OBS størrelsen på arealerne svinger meget. Vi har i Holbæk kommune ingen heder.

Et samarbejde

I Holbæk kommune ligger største delen af de beskyttede naturarealer hos private lodsejere. Derfor er samarbejdet med lodsejere en vigtig prioritering for os.

Et areal kan godt være beskyttet selv om det ikke er registreret, derfor er det altid en god idé at kontakte kommunen, hvis der er tvivl om et område. Det er kommunen der er myndighed på § 3 natur. Dette betyder at kommunen kan træffe afgørelse om et areal er § 3 natur eller ej. Det betyder at man som lodsejer skal søge dispensation hos kommunen, hvis man overvejer at lave ændringer på et beskyttet areal.

Udover § 3 beskyttet natur findes der også en række fredninger samt de såkaldte Natura 2000 områder i Holbæk kommune. Af fredninger kan der bl.a. nævnes områderne omkring Maglesø og Brorfelde, Holbæk fælled, Udby Vig samt de fredede kystskrænter på Børrehoved på Orø.

Læs om Maglesø

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er bestemte arter som er vurderet særligt sårbare og truede. Det gælder bl.a. flagermus, odder, ulv og en række insektarter samt flere forskellige padder. Arterne er omfattet af en streng beskyttelse efter EU-habitatdirektiv.

Bilag IV-arterne hedder således, da det er de arter, der fremgår af EU´s habitatdirektiv bilag IV. Det er forbudt forsætligt at indfange eller dræbe bilag IV-arter. Der er også forbud mod at opbevare, transportere, handle, bytte, udbyde, overdrage, konservere eller at udstille bilag IV-arter.

De steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre er også beskyttede. Det kan blandt andet være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller og kvas for padder.

Ovenstående forbud gælder alle: privatpersoner, myndigheder, virksomheder m.v. 

Det er Miljøstyrelsen som er myndighed på dette område, men kommunen svarer gerne på spørgsmål.

Naturpleje

Naturpleje udføres for at sikre, at de beskyttede naturtyper bevares. Den naturlige udvikling for den lysåbne natur er, at der vil ske en opvækst af mindre buske og træer. Hvis der ikke er naturlige forhold til stede som forhindre dette som f.eks. planteædende dyr, vil arealet efter noget tid udvikle sig til skov. Her vil planter og dyr der er tilknyttet den lysåbne natur med tiden forsvinde.

Naturpleje består typisk af at rydde opvæksten af buske og træer og foretage et høslæt. Den videre pleje kan være i form af hegnsopsætning og græsning af arealet. Hvilken naturpleje der iværksættes, afhænger af de enkelte naturtyper.

Læs om naturpleje

Natur apps

Der findes en række natur apps og hjemmesider omkring beskyttet natur og hvor den er placeret. Dog er det vigtigt at pointere at de ikke altid er opdateret. Hvis du er i tvivl om et område er beskyttet, så kontakt gerne kommunen.

App:

§3 - Natur - Miljøstyrelsens mobil app om beskyttet natur

Hjemmesider:

Arealinfo - Danmarks Miljøportal

Beskyttet Natur - Miljøstyrelsen side om §3 beskyttet natur

Senest opdateret 19-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her