Beskyttet natur på privatejendom

Har du beskyttet natur på din ejendom? Her kan du læse mere om hvad det kan betyde for dig som lodsejer.

§ 3 natur er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3. Har du beskyttet natur på din grund, betyder det også at du har værdifuld natur og den skal der passe på. Den § 3 beskyttede natur er beskyttet via. et forbud mod ændringer af arealets tilstand.

Derfor er det ulovligt:

  • At dyrke arealet, herunder også omlægning og anden jordbearbejdelse
  • At dræne arealet
  • At påfylde jord på arealet
  • At udlægge foder
  • At bruge gødning eller sprøjtemidler
  • At ændre tilstanden på andre måder på arealet

Det er din pligt som lodsejer at holde dig orienteret om, hvad der gælder for din ejendom.

"Din Natur"

Som lodsejer har du mulighed for at registrere dine arealer inde på Din Natur. På hjemmesiden kan du indtegne et eller flere arealer, på den måde bliver du orienteret direkte på mail, hvis der sker ændringer i registreringerne for § 3 beskyttet natur, der ligger helt eller delvist indenfor dit areal.

OBS NY LOV - Den 1. juli 2022 trådte et nyt forbud i kraft. Forbuddet betyder at der ikke må foretages gødskning, sprøjtning eller omlægning af § 3 naturtyper beskyttet i Naturbeskyttelsesloven jf. § 4. Forbuddet gælder også selvom området hidtil har været en del af lovlig drift. Du kan altså ikke som før fortsætte hidtil drift, hvis driften involverer gødskning, sprøjtning eller omlægning.

Har du planer om at ændre noget

Har du planer om at etablere eller ændre tilstanden af en sø, mose, overdrev eller anden beskyttet natur, skal du søge om tilladelse og/eller dispensation fra kommunen. Er du i tvivl om en mindre ændring kræver dispensation, så kontakt gerne kommunen. Eller du kan bruge selvbetjeningsløsningen hos Byg og Miljø.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Et areal kan sagtens være beskyttet, selvom dette ikke fremgår af kortet

Derfor hvis du overvejer at inddrage mere land til landbrugsareal eller opdyrke et areal som har ligget brak/uden jordbearbejdelse i f.eks. 7-10 år eller mere, så kontakt gerne kommunen.

Ved køb af nye arealer

Ved købe af nye arealer, som allerede er opdyrkede skal du ligeledes være opmærksom på om disse kan være ulovligt opdyrket.

Hav altid dokumentation klar

Hav altid dokumentation på dine arealers driftshistorik og f.eks. hvilke ordninger dine arealer indgår under.

Et areal kan "vokse sig ind og ud" af beskyttelse

Dette skyldes at naturen er dynamisk og naturtilstanden på dine arealer kan ændre sig naturligt. Et areal som tidligere levede op til beskyttelsen, kan af naturlige årsager få en så lav naturværdi, at arealet "vokser ud" af beskyttelsen. Omvendt kan et areal der tidligere ikke levede op til beskyttelse, få en forbedret naturværdi, og "vokse ind" i beskyttelsen.

Genopdyrkningsret

Hvis du ønsker at lade et areal stå uden for omdrift i en periode, men bekymre dig over om det vokser ind i § 3, kan du søge om gendyrkningsret hos kommunen. Dette kræver at arealer på ansøgningstidspunktet ikke er § 3-natur.

Som lodsejer er det ligesom med § 3 natur dit ansvar at overholde lovgivningen om de såkaldte bilag IV-arter. Bilag IV-arter er bestemte arter som er vurderet særligt sårbare og truede. Det gælder bl.a. flagermus, odder, ulv og en række insektarter samt flere forskellige padder. Arterne er omfattet af en streng beskyttelse efter EU-habitatdirektiv.

Har du arealer med bilag IV-arter, skal du være opmærksom på, at deres yngle- og rasteområde også er omfattet streng beskyttelse. Det betyder, at du ikke umiddelbart må fjerne eller ødelægge arternes yngle- og rasteområde.

Det er Miljøstyrelsen som er myndighed på dette område, men kommunen svarer gerne på spørgsmål.

Læs om lodsejers ansvar og muligheder for tilskud 

Senest opdateret 07-11-2023