Helhedsplan for Holbæk Fælled

Helhedsplanen viser vejen til, hvordan naturen/biodiversiteten på Fælleden i fremtiden skal styrkes, og åbner nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Et stort naturpleje- og genopretningsprojekt er i februar måned 2021 gået i gang på Fælleden i Holbæk. I årevis uden naturpleje er dele af området tilgroet. Formålet er derfor at åbne op og forbedre Fælledens naturmæssige mangfoldigheder, at udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt at naturværdierne forbedres ved naturpleje.

Ved nyplantning efter rydning af døde fyrretræer og krat, afgræsning med kreaturer og indsats i og omkring vådområder/søer sikrer vi en naturpleje, der i høj grad vil være med til styrke og udvikle biodiversiteten i området.

For Fælleden indeholder mange små vandhuller, fugtige områder og med dem arter, der skal beskyttes. Så et af de vigtigste formål med fredningen i 2014 og naturplejen er derfor at sikre naturen. Med de tiltag, som er iværksat og de rette plejetiltag, vil naturen blive meget mere varieret, end den er i dag.

Fælledens inddeling

Holbæk Fælled blev fredet i 2014. Når et område er blevet fredet, skal der ifølge loven udarbejdes en naturplejeplan. I fredningskendelsen er Fælleden inddelt i tre områder, A, B og C, der hver især indeholder naturelementer og forskellige muligheder for menneskelig aktivitet. Den nye plan, der er udarbejdet på baggrund af fredningen, ligger nedenfor som dokument og kort. I planen kan du læse, hvordan kommunen tænker at udmønte fredningen i den fremtidige udvikling af Fælleden – og meget mere.

Område A, Fælledens nordlige del, består i høj grad af beskyttet natur, dvs. natur, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – eng, overdrev, mose og vandhuller. Her vil beskyttelse og pleje af levesteder for planter, insekter, fugle, svampe osv. have højere prioritet end menneskers benyttelse – men det vil fortsat være muligt at færdes i området.

Området er under tilgroning. Hvis vi ikke gør noget, vil den lysåbne natur forsvinde og dermed de arter, der er knyttet til den. Der vil derfor blive ryddet en del træer og buske, først og fremmest omkring udvalgte søer og vandhuller. Når solens lys kan opvarme vandet og bredderne, vil levesteder og ynglemuligheder for padder desuden blive meget bedre. Det lange, snorlige hegn af fyrretræer vil også blive ryddet, men enkelte stammer vil blive stående som ”spættetræer”.

Græsningsdyr er gode til at sikre, at arealer forbliver lysåbne og artsrige. Der vil derfor i første omgang blive etableret to indhegninger i område A, hvor en flok kreaturer kan græsse.

Der vil fortsat blive taget høslet på mange arealer i både område A, B og C

Område B er Fælledens aktive område med eventzone, Multihus og sportsbaner. Græsset vil fortsat blive slået, hvor det er nødvendigt af hensyn til færdsel, aktiviteter og ophold. Men der vil fremover også være større områder med højt græs og vilde blomster til glæde for insekterne.

Område C er til den stille, rekreative benyttelse. Her vil fokus være på mere snoede stiforløb, nye beplantninger for at skabe landskabelige rum samt evt. kunst/landart, som kan understøtte oplevelsen af ro i naturen.

Kort over fredningens tre områder

Hvad vil der ske?

Vi kan ikke realisere alt det, der står i planen på én gang. Men i løbet af 2021 vil du på ”naturfronten” blandt andet kunne opleve disse nye tiltag:

  • Nyplantning af træer og buske (efter rydning) i udvalgte områder.
  • Rydning af vegetation i og omkring udvalgte søer/vandhuller.
  • Kreaturer i en indhegnet del af Fælleden. For netop afgræsning med kreaturer vil være med til at skabe større variation af planter samt levesteder for dyr. Derudover er det en frivillig gruppe af borgere, et kogræsserlaug, der vil stå for at tilse kreaturerne.

Kommunen vil løbende fortælle om udvikling i naturen på Fælleden her på siden.

Beskyttede arter på Fælleden

På Fælleden findes flere paddearter, bl.a. Stor vandsalamander og Spidssnudet frø, som er såkaldte ”bilag IV-arter”. Det vil sige, at de er opført på EF-Habitatdirektivets bilag IV som strengt beskyttede.

Billedet viser en Spidssnudet frø.

 

Hjælp naturen - bliv en del af Holbæk Fælled Kogræsserlaug

Vil du gerne være aktiv og hjælpe med at pleje naturen på Fælleden? Så er det måske noget for dig at hjælpe med at se efter køerne, der kommer ud på Fælleden i løbet af foråret 2021.

Se mere om Holbæk Fælled Kogræsserlaug på Facebook: 
www.facebook.com/groups/378263626624017

Link til plan og kort

Helhedsplan for Holbæk Fælled (pdf)

Kortbilag 1 Eksisterende forhold (pdf)

Kortbilag 2 Fredningen (pdf) 

Kortbilag 3 Rumlig analyse (pdf) 

Kortbilag 4 Højdekonturer (pdf) 

Kortbilag 5 Illustrationsplan (pdf) 

Kortbilag 6 Aktivitetsplan (pdf) 

Kortbilag 7 Stiplan (pdf) 

Kortbilag 8 Kort til plejeplan (pdf) 

Senest opdateret 07-11-2023

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her