Biodiversiteten i kommunens skove

I forbindelse med overgangen til urørt skov, har Holbæk kommune fået udarbejdet en skovrapport i 2022. Den giver et solidt videnskabeligt indblik i skovenes tilstand før overgang. Rapporten skal bruges i fremtiden til at sikre den optimale forvaltning af skovene, som styrker og sikre vores skovnatur.

I Holbæk kommune skal de kommunale skove i fremtiden overgå til urørt skov. I den forbindelse blev der foretaget
en monitering af skovnatur og mængden af dødt ved (døde træer) af HabitatVision A/S i 2022. På den måde bliver det muligt at udforme den nye forvaltning, så den er til størst gavn for biodiversiteten.

Formålet med undersøgelsen og rapporten er således at dokumentere tilstanden i skovene i 2022 som en såkaldt baselineundersøgelse.

Du kan finde den fulde rapport og læse helt i dybden om hver skov her:

Skovrapport

Holbæk Kommune har udpeget 5 delområder (Tabel 1) med et samlet areal på ca. 230 ha til undersøgelse.

Tabel 1. Liste over de undersøgte skove samt skovareal.

Delområde 2 er udtaget af undersøgelsen.

Udvalgte resultater

Dødt ved

Dødt ved og livstræer (veterantræer) er meget vigtige elementer i skoven. Faktisk er de levesteder for op imod 1/3 af alle
skovlevende arter. Veterantræer er gamle træer, der indeholder hulheder, rådne partier, større sår eller en særlig grov og tyk bark.

Mængden af dødt ved kan måles i kubikmeter dødt træ pr. hektar (m3/ha). På den måde kan man sammenligne forskellige skoves mængder af dødt ved.

De undersøgte skove havde et gennemsnit på 10,6 m3/ha.

Det betyder at de fleste af de undersøgte skove viste sig, at havde et indhold af dødt ved som er markant større end landsgennemsnittet (6,2 m3/ha), men ingen af skovene havde mere end det anbefalede (45 m3/ha). I gamle urørte skove kan mængden af dødt ved være på flere hundrede m3/ha.

Den største mængde dødt ved blev fundet i Rørvangskoven, Kalvemosen og Vandværksskoven og den mindste mængde i Bjerregaardsskoven. 

Vi har altså et fint udgangspunkt allerede, men der er masser af mulighed for at gøre vores skove endnu bedre!

Træarter og træstruktur

Som udgangspunkt er det vigtigt at anvende hjemmehørende træarter i skove, hvor hensynet til biodiversitet
prioriteres. Det skyldes, at mange arter, ikke mindst insekter og svampe, evolutionært er tilpasset et samliv
med bestemte træarter.

Beplantningen i de undersøgte skove i Holbæk Kommune, varierer i artssammensætning. Eksempelvis er delområde 3 (Rørvangskoven, Kalvemosen og Vandværksskoven) domineret af hjemhørende træarter. Vandværksskoven har store områder med Rød-el og Ask og Rørvangskoven og Kalvemosen domineres af især Grå-pil. Tølløse Skov og Nederskoven har begge store områder med eksotiske nåletræer, f.eks. Nordmannsgran.

I undersøgelsen blev der målt på 789 levende træstammer. Den gennemsnitlige diameter i brysthøjde var 35 cm og det største målte træ havde en diameter på 101 cm.

Den nye forvaltning af skovene skal sikre, at vi i fremtiden får en større mængde store og gamle træer i skovene.

Der blev fundet i alt 23 forskellige træarter i undersøgelsen.

🌳🌳🌳🌱🌳🌳🌳🌳🌳🌼🌳🌳🌳🌳

Plantearter og mosser

Der blev i alt registreret 164 forskellige plantearter og 40 mosser i de 86 undersøgte prøvefelter. 22 af disse arter er såkaldte gammelskovsarter, der flere steder indikerer lang skovkontinuitet. 10 arter er såkaldte nøglebiotop-arter, der indikerer biologisk særlig værdifuld skov. 
Derudover blev der registreret 10 invasive arter.

Herunder kan du læse et kort uddrag af resultaterne i de forskellige skove:

Skovene ligger umiddelbart syd og vest for Holbæk by. Haveskoven og Torbenlund er indhegnet med udsatte græssende dyr.

Skovområdet er bynært og bruges flittigt af skovgæster. Det meste af skoven er præget af skovdrift med
ens-aldrende og ensartede mørke bevoksninger samt flere bevoksninger med eksotiske nåletræer.

I skovene blev der i undersøgelsen fundet 12 forskellige træarter, 58 plantearter og 7 mosser.

Som navnene antyder er der tale om meget fugtige og våde skove med store områder med dominans af Gråpil og tagrørssumpe.

Flere områder af skovene fremtræder med en del dødt ved, naturlige processer og fravær af traditionel
skovdrift. I den nordlige del af skoven er der et mindre område med skov på tør bund.

Der er etableret stisystem igennem skoven, flere steder med etablering af en hævet bræddevej (board walk) som gør en større del af området tilgængelig.

Disse værdifulde skovmoser er for størsteparten også omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

I skovene blev der i undersøgelsen fundet 6 forskellige træarter, 53 plantearter og 14 mosser. 

Tølløse skov Dyrehave består af dele med nyplantet skov, dele med tidligere intensiv skovdrift og det meste med kreaturgræsning.
Mod nord, i den del der er hegnet til hundeskov, er der tæt ung Eg. Denne del er tilplantet på gammel
landbrugsjord og dermed med begrænset naturværdi. Mod øst findes et område med drængrøfter og
mindre fugtige partier. Store dele af løvskoven er domineret af Bøg og Eg, og der findes store
bevoksninger med eksotisk nål i den centrale østlige del af skoven. Langs den østlige del af skoven findes
et fugtigt område med §3-eng og mose. Der er enkelte store gamle løvtræer og store stykker dødt ved
under nedbrydning, men der mangler generelt store, gamle træer i skoven.

Der er desuden etableret stisystemer igennem skoven, og borde-bænke sæt bl.a. ved hundeskoven.
Via nedenstående link er der adgang til græsningsprojektet i skoven.

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur/naturpleje/skovgraesning-i-toelloese-dyrehave/

I skovene blev der i undersøgelsen fundet 12 forskellige træarter, 96 plantearter og 20 mosser. 
Show

Tølløse Skov Nederskov  ligger sydvest for Tølløse i forlængelse af Tølløse skov Dyrehave. Store dele af skoven ses på både lave og høje målebordsblade, hvilket vidner om lang kontinuitet med stort naturpotentiale.

Skoven er en mosaik af mange store bevoksninger med intensiv skovdrift med eksotisk nål, unge
bevoksninger med Bøg og Eg. Flere steder i skoven ses desuden store træer, bl.a. de to største træer (Bøg) der blev registreret i de undersøgte skove.
Der findes mindre områder med mere fugtig bund og tørvejord og værdifuld skovnatur, men der ses
omfattende dræning i skoven som begrænser de naturlige processer.

Der findes desuden et område med store Almindelig hæg (DBH 20-30 cm), hvilket er et sjældent syn i de
danske skove generelt.

Problem træarterne Sitkagran og Ahorn udgør mere end 57 % af de målte træer. De naturligt tilhørende træarter på størstedelen i skovarealet er træarterne Bøg og Almindelig eg. Disse to arter udgør mindre end 20 % af de målte træer. Dette vidner om at der er store muligheder for at forbedre biodiversiteten i skoven.

I skovene blev der i undersøgelsen fundet 13 forskellige træarter, 101 plantearter. og 21 mosser. 

 

Bjerregårdsskoven ligger vest for Holbæk ved Svinninge tæt på Svinninge skole.
Arealet blev givet i gave af en gårdejer til Kommunen og skoven indviet i 1987.
Skoven er er yngre skov, hvor beplantningen mod syd er blandet løv med dominans af Bøg, Spids-løn og
Almindelig Eg. Centralt i skoven findes en større bevoksning med eksotisk nål. Den østlige del af skoven er en mosaik af forskellige træsorter, og et kratområde. Grundet skovens alder, har den i dag et begrænset naturindhold, men med et stort potentiale.

Skoven har et veludviklet stisystem, samt et større område med Disc-golf.

I skovene blev der i undersøgelsen fundet 6 forskellige træarter, 34 plantearter og 2 mosser. 

Senest opdateret 07-11-2023