Hvordan gør Holbæk Kommune naturen vildere?

Lige nu arbejder vi med over ti større naturprojekter. Læs mere om dem her på siden.

Kommunen rejser blandt andet nye bynære skove i lokalområderne, omlægger eksisterende skove til urørt skov, sætter dyr ud til afgræsning, ændrer praksis for slåning af grøftekanterne langs vejene og arbejder for nye naturområder. Læs mere om de konkrete projekter her på siden.

Vi lader grenene ligge

Vi lader grenene ligge i Holbæk Kommune

Ved vinterbeskæringen af træer og buske lader vi det nu visse steder ligge. Det gør vi for at give dyrene og planterne bedre levevilkår på vores grønne arealer. Gamle, krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur i haver og parker. Traditionelt set er døde træer og kvas blevet opfattet som grimt rod, der bare skal køres til genbrugsstationen, men uordentligheden giver en masse liv. Det er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr. Afklippede grene må selvfølgelig ikke komme i vejen for konkrete områders brug. Så vores medarbejdere, der udfører beskæringen, vil fra areal til areal lave en konkret vurdering af, om grene kan blive liggende.

Kommunens græsslåmaskiner kører ikke så ofte

natur, udendørs, traktor, Mark, gård, græsplæne, hjul, Spille, Land, dekoration, forår, grøn, køretøj, smuds, industri, farverig, legetøj, børn, sjovt, landbrugsmaskiner, Landkøretøj, legetøj traktor, ridning plæneklipper

Grøftekanterne uden for byerne er i et par år blevet slået færre gange om året for at få mere biodiversitet og flere steder titter urter og blomster mere frem end græsset. Vores biologer følger løbende med i udviklingen på udvalgte strækninger. Flere af kommunens grønne arealer slås i øjeblikket 1-3 gange om året, men der er potentiale for at lave høslet på langt flere arealer. Det betyder at de slås 1-2 gange om året og det afklippede græs samles op, så der fjernes næring fra arealet. Vi arbejder på at gøre dette flere steder.

Ingen muld og græs når nye grøfter anlægges

File:Grøftekant 2.JPG

Når kommunen anlægger grøfter efter vej- og sti- og andre anlægsprojekter, etableres de uden muld og såning af græs.
Det betyder, at jorden efterlades næringsfattig, hvilket gør det muligt, at flere forskellige planter kan vokse. Og netop forskelligheden i plantelivet er godt for biodiversiteten. Mulden er fuld af næring og græsset gør det for det meste meget svært for andre planter at leve. 

Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

En flok kreaturer har fået hovedrollerne i kommunens nye biodiversitetsprojekt i Tølløse skoven - her skal de gå hele året og pleje naturen. Læs mere om projektet her

Grønbrogede tudser bliver udsat på Orø

Samarbejde med bl.a. Dyreparken under Orø Strand Skole og Behandlingshjem og Københavns ZOO om at skabe levesteder og øge antallet af tudserne på Orø.

Læs om projektet her: Grønbroget tudse på Orø (holbaek.dk)

Samarbejde med borgere om afgræsningsprojekter

Fem steder i kommunen samarbejder kommunen og private borgere, på både kommunal og privat jord om at sætte for eksempel køer og hjorte ud. Dyrene spiser og tramper græsset ned på forskellig vis, så der skabes forskellige områder. Denne forstyrrelse og samtidig den gødning som dyrene efterlader skaber gode betingelser for en god blanding af forskellige planter og urter.

Naturgenopretning på Holbæk Fælled

Et stort naturpleje- og genopretningsprojekt er i februar måned 2021 gået i gang på Fælleden i Holbæk. I årevis uden naturpleje er dele af området tilgroet. Formålet er derfor at åbne op og forbedre Fælledens naturmæssige mangfoldigheder, at udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt at naturværdierne forbedres ved naturpleje. 

Læs mere om Holbæk Fælled her

Nye og gamle skove

Der rejses i øjeblikket ca. 30 ha. ny skov på kommunalt ejet landbrugsjord i samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Skovene bliver af hjemmehørende arter og skal være urørt skov. 

Læs mere om dette her: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur/naturpleje/skovene/skovrejsning/

Samtidigt arbejder kommunen på at omlægge kommunens skove til urørt skov, med naturlig hydrologi, veteranisering, græsning, naturlig tilgroning mm.

Læs mere om dette her: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur/naturpleje/skovene/uroert-skov/

Holbæk Dyrehave

Kommunen samarbejder med foreningen Holbæk Dyrehave om blandt andet at at fremme biodiversiteten herunder planter, insekter, fugle m.fl. gennem naturlig græsning året rundt med dåvildt, kronvildt, sikahjorte og mufloner, uden tilskudsfodring.

Tuse-Butterup Naturpark

 

Kommunen og en borgergruppe under Tuse Lokalforum samarbejder om at skabe Tuse Naturpark – et vildt naturområde i og omkring en del af Kalve ådal, som ligger mellem Tuse og Butterup. Igennem området er det tanken, at der skal gå en cykel- og gangsti, der forbinder de to landsbyer. Rundt i området skal der være trampestier og div. friluftsfaciliteter, og hele området skal afgræsses året rundt af fx vilde heste. 

Naturpleje

Kommunen ejer kun få naturområder men gennemfører løbende projekter. Størstedelen af de projekter, vi gennemfører, er derfor på privat ejendom, hvor der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne. Vi plejer først og fremmest de områder, hvor naturindholdet er størst, det vil sige der, hvor der eksempelvis er nogle sjældne, truede arter. Men det kan også være naturtyper, som er truede - eksempelvis overdrev.

Grejtraileren

For at gøre det lettere for frivillige i naturen har Holbæk kommune gjort det muligt at låne to forskellige Grejtrailere. Læs mere om grejtrailerne her

Senest opdateret 07-11-2023