Spring til indhold

Adgang til vej (overkørsel, indkørsel)

Tilladelse til adgang fra en kommunevej eller en privat fællesvej til din grund kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Vi skal som vejmyndighed altid godkende nye adgange og ændringer af de eksisterende adgange. Dette gælder både på private fællesveje i byområder og på offentlige veje.

Krav til adgangen

Ved anlæg af en ny adgang eller udvidelse af en eksisterende er der nogle krav, som gælder både på offentlige veje og private fællesveje.

En adgang er det areal, der bruges som adgang til ejendommen, og som ligger fra eksempelvis vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og ejendommen.

Adgangens bredde er bredden på det areal langs ejendommen, hvor du ansøger om at få tilladelse til at bevæge dig fra vejen og ind på din ejendom.

Du må ikke uden tilladelse bevæge dig fra vejen og ind på din ejendom andre steder. Ofte vil en ejendom være afgrænset med en hæk eller et hegn mod vejen. Adgangen vil her være bredden på det sted, hvor der ikke er en hæk eller et hegn, og hvor du kan bevæge dig mellem din ejendom og vejen.

Som udgangspunkt gælder:  

  • Kommunen giver kun tilladelse til, at der etableres én adgang til hver ejendom
  • Hvis der allerede er en adgang, skal den fjernes
  • Du skal selv undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen når du laver en overkørsel, for eksempel til bredde eller lignende.
  • Adgangen over rabatarealet etableres med kørefast belægning f.eks. i form af min. 6 cm asfalt på 15 cm stabilt grus og 20 cm bundgrus.
  • Adgangen skal udformes så regnvand mm. fra den kørefaste belægning ikke løber ud på vejareal hvor Holbæk Kommune (Vejmyndigheden) er vejmyndighed.
  • Adgangens placering og udførsel bliver som ansøgt og vejejeren er ansøgt og vejejer har givet tilladelse.
  • Hvis det under etableringen af adgangen skulle vise sig at være nødvendigt at flytte på eks. gadelys eller el/telefonskab, skilte riste eller lignende vil dette blive på ansøgers foranledning og bekostning.

Grundejeren betaler alle omkostninger

Alt arbejde på offentlige veje og private fællesveje udføres og betales af grundejeren selv. 

  • adgangen udføres som de øvrige adgange på vejen, nogle steder er der blot en asfaltrampe eller sænket kantsten eller brolagte adgange
  • hvis der ligger en rendestensrist i vejen, står et el-skab eller en lygtepæl der, hvor du ønsker adgangen skal være, så skal disse flyttes.

Bemærk at de nævnte forhold kan påvirke omkostningerne på arbejdet med etablering af din adgang.

Kommunens opgave

Før du får tilladelse skal forholdene besigtiges. Kommunen skal vurdere, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge en adgang på stedet.

Søg om tilladelse til adgang

Ansøgninger om adgang skal indeholde en beskrivelse af det som ønskes lavet, dvs. mål/dimensioner, et kort der viser den/de ønskede placeringer, samt gerne foto eller illustrationer. Ansøgningen sendes til Vej og Trafik på e-mail Vejogtrafik@holb.dk.

 Feedback

Sidst opdateret

22.02.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk