Ældrepolitik

Ældrepolitikken 2021-2025 sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i Holbæk Kommune. Den skal sikre, at ældre borgere bevarer et værdigt og sundt liv som ældre.

Ældrepolitikken 2021-2025 har fokus på det gode ældreliv og borgerens oplevelse af god livskvalitet. Målsætningen er, at ældre borgere i Holbæk Kommune kan bevare deres hverdag som sunde og aktive borgere. For at understøtte den gode hverdag fokuserer ældrepolitikken på forebyggelse med udgangspunkt i den enkelte borgers potentiale og ressourcer.

Ældrepolitikken gør det muligt at være på forkant med fremtidens udfordringer og muligheder, og politikkens udmøntning sker gennem forskellige strategier og indsatser.

Politikken skal ses i sammenhæng med Holbæk Kommunes værdighedspolitik, demensstrategi, rehabiliteringsstrategi og rekrutteringsstrategi. De sætter alle en retning for området. Derudover er Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram også retningsgivende for udviklingen af området.

Opbygningen omkring værdier i Ældrepolitikken giver mulighed for at navigere efter netop værdierne, men målsætninger kan skiftes ud undervejs, så de hele tiden passer til virkeligheden. 

Du kan læse ældrepolitikken her

Ældrepolitikken i overskrifter

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i de tre værdier frihed, tryghed og fællesskab. Værdierne støtter op om de mål, der er i Demensstrategien, Rekrutteringsstrategien og Rehabiliteringsstrategien. Hver af de tre værdier er bygget op om tre centrale temaer, der vil være i fokus i de fremadrettede tiltag, når der skal findes nye veje til det gode ældreliv i Holbæk.

For mange ældre er det forbundet med stor frihed at kunne klare sig selv længst muligt. Men friheden til at kunne selv skal følges af trygheden i at vide, at kommunen står klar, hvis behovet for hjælp opstår. Fællesskaber giver mulighed for at fortsætte et aktivt liv, hvor den enkelte kan bringe sine ressourcer i spil. Et godt og aktivt liv skaber værdi for det enkelte menneske.

Frihed – til at leve det liv, man ønsker

I Holbæk Kommune skal der være frihed til at leve det liv, som giver mening, og gøre de ting, der betyder noget – også når man bliver ældre. Den enkelte borger skal have frihed til at bestemme, hvad et godt liv i den tredje alder indebærer – og kommunen skal understøtte frihed og valgmuligheder for hver enkelt, så det gode liv kan leves.

For at indfri målet om frihed, vil vi i kommunen de kommende år gå ad følgende veje:

  • Hjælp til at kunne selv i hverdagen
  • Det aktive valg – folder livet ud
  • Teknologi – tæt på borgeren

Tryghed – når der er behov for støtte og pleje i hverdagen

Ældre borgere i Holbæk Kommune skal opleve tryghed i hverdagen – også når der opstår udfordringer. Man skal være tryg ved at få det rette tilbud til rette tid, hvis man oplever sygdom, funktionstab, tab af en ægtefælle eller andre begrænsninger i livet, hvor man har brug for pleje og støtte

For at indfri målet om tryghed vil vi i kommunen de kommende år gå ad følgende veje:

  • Sammenhængende forløb
  • Høj kvalitet og faglighed
  • Livet som pårørende

Fællesskaber – der giver nye muligheder

Alle har brug for fællesskab og for at føle sig som en del af noget større. I Holbæk Kommune skal vi skabe mulighederne for, at ældre borgere kan fortsætte et aktivt liv i nye og gamle fællesskaber, så alle kan bringe deres ressourcer i spil til gavn for både dem selv og andre.

Et godt og aktivt liv skaber værdi for det enkelte menneske. Vi skal derfor udnytte mulighederne for at skabe rammer, der er så brede, at der er plads til individuelle behov og ønsker. Og det er uanset, om det er raske og friske ældre, der klarer sig selv, eller om det er ældre, der i nogen eller høj grad har brug for træning, støtte og pleje.

Bedre rammer for de pårørende og frivillige forbedrer livskvaliteten og mindsker ensomhed. Dermed forebygger det, at ældre borgere mister gejsten til at klare så meget som muligt selv og dermed får mere omfattende brug for pleje og omsorg.

Holbæk Kommune vil understøtte ældre i at udfolde deres ressourcer, være en del af fællesskaber og leve det liv, de ønsker.

For at indfri målet om fællesskab vil vi i kommunen de kommende år gå ad følgende veje:

  • Livet med demens
  • Boligen og steder at mødes
  • Relationer og netværk

Du kan læse ældrepolitikken her

Senest opdateret 14-09-2023