Økonomisk Politik

Den økonomiske politik angiver retningen for udviklingen af kommunens økonomi og sætter rammer for de politiske beslutninger om økonomien. Den økonomiske politik består af fem pejlemærker og ti styringsprincipper.

Pejlemærkerne sætter rammer for de løbende dispositioner og sikrer, at kommunens økonomi styres i den retning, som Kommunalbestyrelsen har bestemt. Pejlemærkerne sikrer også, at budgettet udarbejdes under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens langsigtede økonomiske ønsker.

De økonomiske styringsprincipper fastlægger den politiske rolle og det politiske ansvar i den økonomiske styring. Samtidig beskriver styringsprincipperne, hvordan organisationen skal arbejde med at styre økonomien.

Økonomiske pejlemærker

 1. Overskud på strukturel balance på minimum 300 mio. kr.  (i 2024 prisniveau)
 2. Der budgetlægges som minimum med anlægsudgifter svarende til KL´s vejledende måltal for anlæg
 3. Den langfristede gæld reduceres gennemsnitligt med netto 65 mio. kr. pr. år svarende til netto 260 mio. kr. i perioden primo 2024 til ultimo 2027, eksklusive påvirkning fra regelændringerne for grundskyld
 4. Gennemsnitlig likviditet på 3-4.000 kr. pr. borger svarende til 225-300 mio. kr.
 5. Der budgetlægges som minimum med serviceudgifter svarende til KL´s vejledende måltal for serviceudgifter. Servicerammen overskrides ikke i regnskabet.

Økonomiske styringsprincipper

Princip 1-3: adresserer budgetopfølgning og -overholdelse

 1. Det vedtagne budget skal overholdes. Ved forventning om overskridelse indarbejdes kompenserende besparelser. Ved Budgetrevisionerne følges op på den økonomiske effekt af de iværksatte kompenserende besparelser.
 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag.
 3. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud.

Princip 4 - 8 adresserer budgetlægningen

 1. Bevillingsansvaret er entydigt, idet hvert politikområde udgør én bevilling.
 2. Kommunalbestyrelsen udmelder rammer for udvalgenes budgetforslag, som udvalgene skal holde sig indenfor. Overskridelse kan kun ske som følge af demografisk udvikling og lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende besparelser.
 3. Budgetforudsætningerne skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde.
 4. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængde
 5. Budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter til politisk prioritering.

Princip 9 adresserer overførslerne mellem årene

 1. Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes.

Princip 10 adresserer løbende evaluering

 1. Den økonomiske politik evalueres to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode; midtvejs og ultimo perioden.

 

(Den Økonomiske Politik er justeret i 2023)

Senest opdateret 19-04-2024