Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger beliggende i Holbæk og Odsherred kommuner.

Hvem kan klage?

Enhver lejer og udlejer i et almennyttigt boligselskab kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Inden du klages, skal uoverensstemmelsen være drøftet mellem lejer og udlejer.

Hvad kan jeg klage over?

Beboerklagenævnet kan blandt andet afgøre sager om:

 • Varsling af huslejeforhøjelser
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Forbedringer og mangler
 • Råderet
 • Fremleje
 • Fraflytningsopgørelser
 • Betaling for varme, vand, fællesantenne
 • Husordensovertrædelser


Der træffes afgørelse efter almenlejelovens regler.

Hvordan klager jeg, og hvad koster det?

En klage skal være skriftlig, og du kan enten sende den som brev eller pr. mail. Se vores kontaktoplysninger i boksen. 

Klagen skal indeholde:

 • En indbringelse, der detaljeret beskriver, hvad du klager over.
 • En kopi af lejekontrakten.
 • Alle relevante breve/mails mellem lejer og udlejer.
 • Andre relevante bilag. 

Det koster 167 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Du kan betale gebyret enten:

 • via indbetaling på Holbæk Kommunes konto i Sparekassen Sjælland: reg.nr.: 0520 kontonr.: 0000287927.  Anfør venligst hvilken adresse klagen vedrører til modtager.
 • kontant i beboerklagenævnets sekretariat (Vi kan kun tage imod lige penge).

Hvem er Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet i Holbæk er et fælles beboerklagenævn for Holbæk Kommune og Odsherred Kommune. Sekretariatet ligger i Holbæk.

Nævnet består af tre medlemmer:

 • En formand, der er jurist
 • En udlejerrepræsentant
 • En lejerrepræsentant


I sager vedrørende husordensovertrædelser deltager også en sagkyndig i sociale forhold. Den socialt sagkyndige vejleder nævnet og har ikke stemmeret i forhold til sagernes afgørelse.

Klageadgang

Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske indenfor fristen på fire uger efter afgørelsens modtagelse.

Kontaktoplysninger

Sekretariatet kan kontaktes på:

Telefon: 72 36 23 54
eller e-mail: naevn@holb.dk

Du kan også benytte vores postadresse:

HOKO
Att.: Beboerklagenævnet
Postboks 89
Kanalstræde 2, 3. sal
4300 Holbæk

Senest opdateret 11-04-2024