Socialudvalget

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på det specialiserede socialområde med det sigte, at borgerne understøttes, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Børnespecialområdet, som omfatter:

  • rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til børn og unge
  • specialpædagogisk bistand i relation til børn og unge
  • domsanbragte unge.

Sundhedsområdet, som omfatter:

  • kommunal sundhedspleje
  • kommunal tandpleje

Voksenspecialområdet, som omfatter:

  • socialpædagogisk bistand, botilbud, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til borgere under 68 år med særlige behov.
  • handicapbiler
  • misbrugsbehandling
  • forsorgshjælp og krisecentre

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen

 

Senest opdateret 07-11-2023