Psykiske vanskeligheder

Hvad er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF)

BUF er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien og Holbæk Kommune, som har til formål at tilbyde en koordineret indsats i forhold til udredning af børn og unge med psykiske problemer og vanskeligheder.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år bosat i Holbæk Kommune, hvor udredning for psykiske vanskeligheder findes nødvendigt.

Det er udelukkende læge, socialrådgiver eller PPR-psykolog, som kan henvise til BUF.
Henvisning kræver samtykke fra forældremyndighedsindehavere og/eller den unge fra  det fyldte 15. år.
Det er en forudsætning at barnet/den unge og forældre er aktivt medvirkende i forløbet.

For at kunne blive viderehenvist til udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrien kræver det, at henvisningskriterierne og grundlaget for henvisningen opfylder de anbefalinger, som Børne- og Ungdomspsykiatrien forudsætter.

Disse anbefalinger beskriver blandt andet følgende (uddrag af Regionens hjemmeside - den gode henvisning):

For praktiserende læger
Børn og unge med psykiatriske lidelser som depression, spiseforstyrrelse, angst og OCD og hvor sværhedsgraden og vanskelighederne er af en sådan karakter at det ikke kan løses i almen praksis eller i et kommunalt regi henvises med fordel af den praktiserende læge.

For kommuner
Børn og unge med vanskeligheder, som allerede er kendte af de kommunale myndigheder eller PPR, eller hvor vanskelighederne er manifeste i skole og/eller daginstitution, henvises med fuld dokumentation for tidligere undersøgelser, skoleobservationer, socialfaglige og eller pædagogisk-psykologisk vurderinger og handleplaner. Disse patienter (f.eks. børn og unge med mistanke om ADHD, autisme, indlæringsmæssige vanskeligheder, anbragte børn og unge, socialt udsatte børn og unge) henvises med fordel direkte fra den relevante myndighed.

BUF åbner i enkelte tilfælde op for muligheden for, at praktiserende læge godt kan henvise for ovenstående diagnosekategorier, men altid under forudsætning af, at ovenstående dokumentation eksisterer.

Link til Regionens hjemmeside:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/sjaelland/almen-praksis/patientforloeb/psykiatrien/den-gode-henvisning-psykiatrien-bogu/

Information til forældre

Henvisning til BUF forudsætter, at en læge, socialrådgiver eller PPR-psykolog vurderer, at der er grundlag for henvisning til Børne- og ungdomspsykiatrien og barnet/den unges psykiske vanskeligheder skal have en sværhedsgrad, så det vurderes at være nødvendigt med psykiatrisk udredning og behandling. 

Har barnet udviklingsmæssige vanskeligheder anbefales et tæt samarbejde med dagtilbud/skole, da indsatser i dagtilbud/skole oftest forudsættes før evt. henvisning til psykiatrien.

Information til læger

Læger kan henvise via MedCom-standard (vælg MedCom-korrespondance: Børne- og Ungdomspsykiatrisk forum BUF Holbæk). NB: Må KUN benyttes til BUF.

Nødvendige oplysninger ved henvisning til BUF

Henvisningsdiagnose (evt. bi-diagnoser) – hvilken diagnose(r) henvises med henblik på. Dette skal være en lægefaglig vurdering. Evt. tidligere diagnoser og undersøgelser beskrives.

Patientoplysninger – barnets navn, adresse og cpr.

Kontaktoplysninger – navn, adresse og telefon på forældre. Forældres civilstand samt forældremyndighed

Tydeligt samtykke til at indhente og udveksle oplysninger med PPR, myndighed, egen læge, dagtilbud/skole, regionale sundhedstilbud
samt til udredning ved Børne-og Ungdomspsykiatrisk afdeling Region Sjælland.

Obs. ved 15 år er det den unge, som skal samtykke.

Symptomer – hvilke aktuelle symptomer ligger til grund for henvisningen og gerne symptomhistorik samt hvordan påvirker de barnets funktions- og lidelsesniveau.

Trivsel/udvikling – barnet/den unges funktionsniveau aktuelt og tidligere

Sociale forhold – beskrivelse af familieforhold og evt. indsatser i familien

Barnet/den unges perspektiv på henvisningen

Evt. Somatisk lidelse, evt. tidligere diagnoser, misbrug, medicinstatus

Hvis BUF modtager henvisninger med mangelfulde oplysninger, tilbagesendes henvisningen med henblik på uddybende oplysninger.

Information til socialrådgivere

Socialrådgiver; kan henvise når barnet/den unge og familien har en aktiv sag i Myndighed. Psykiatrien forventer, at der har været iværksat indsatser for at afhjælpe barnets vanskeligheder og at disse er evalueret, inden der kan henvises. 
Der kan henvises via skemaet her.

Når skemaet er modtaget, vil I modtage oplysning om hvilke oplysninger, der skal indhentes til kvalificering af henvisning.

Information til psykologer

PPR- psykologer; kan henvise når barnet/den unge og familien har et samarbejde med PPR via deres skole eller dagtilbud. Psykiatrien forventer, at der har været iværksat indsatser for at afhjælpe barnets vanskeligheder og at disse er evalueret, inden der kan henvises. Udfyldt skema samt bilag sendes til PPR att. BUF.

Hvis BUF modtager henvisninger med mangelfulde oplysninger, tilbagesendes henvisningen med henblik på uddybende oplysninger. 

Senest opdateret 05-03-2024