Udgangspunktet er, at der betales for den plads barnet benytter. Dit barn kan også blive passet i en anden kommune.

Betaling

Udgangspunktet er, at der betales for den plads, dit barn er tilbudt.
- Dagplejetakst (inkl. mad og ekskl. bleer).
- Institutionsplads for børn mellem 0 og 2 år og 11 mdr. (ekskl. bleer).
- Institutionsplads for børn fra 3 år til skolestart.

Takster og tilskud 2024

Økonomisk fripladstilskud

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads.

Søg om økonomisk tilskud

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Der betales fuld takst for den dyreste plads*, og søskendetilskud udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskendetilskuddet beregnes automatisk. [*Der er tale om driftstilskuddet].

Tilskud til privat børnepasning

Hvis du indgår aftale med en privat selvstændig børnepasser, yder kommunen et økonomisk tilskud til børn i alderen ½ år til og med 5 år. Børnepasseren godkendes af dagplejelederen i det område, hvor børnepasseren bor.

Når du aftaler pasning med en privat børnepasser, skal du sammen med børnepasseren indgå en skriftlig pasningsaftale.

Ansøg om tilskud til privat pasning

Du skal være opmærksom på, at start- og stopdato i ansøgningen er den samme som på den aftale du har med den selvstændig private børnepasser. Har du ikke børnepasserens cpr.nr. skal du indsætte 10 ettaller.

Hvis du er sikker på, at du ønsker en privat børnepasning, så er det IKKE nødvendigt, at dit barn er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

Der er loft over tilskuddets størrelse og samtidig kan tilskuddet ikke overstige 75% af de dokumenterede udgifter til børnepasseren.

Se Takster og tilskud 2024

Tilskuddet betales bagud til dig, og du er selv ansvarlig for at betale den private børnepasser.

Der kan ikke søges om socialpædagogisk friplads eller økonomisk friplads når barnet er i privat børnepasning.

Jf. vejledning til dagtilbudsloven kap. 756: ”Tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Der gøres opmærksom på, at tilskuddet falder til den måned hvor dit barn fylder 3 år.

Tilskud til pasning af eget barn

Fra den 1. januar 2019 kan forældre bosiddende i Holbæk Kommune vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Aldersgruppen for tilskuddet er afgrænset til perioden fra barnet er 26 uger gammelt og indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. 

Tilskuddet gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Der gives ét tilskud for én periode pr. barn. For at kunne modtage tilskuddet skal ansøgeren have opholdt sig i landet (inkl. Grønland og Færøerne) i 7 ud af 8 år, og man kan ikke samtidig modtage offentligt overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Desuden skal ansøgeren have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation. 

Tilskuddet til pasning af egne børn følger tilskuddet til privat pasning og udgør 75% af nettodriftsudgiften til en plads i kommunens dagpleje. Tilskuddet er skattepligtigt.

Tilskuddet kan søges med start fra henholdsvis den 1. og den 16. i en måned med en ansøgningsfrist på en måned.

Søg om tilskud til pasning af eget barn

Tilskud ved brug af privatinstitution og privat SFO/Klub

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der gælder således ikke et loft for forældrebetalingen.
Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til børn i privat SFO/Klub.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Senest opdateret 07-11-2023