Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område, du bor i.
De lokale folkeskoler og børnehuse samarbejder om at sikre det enkelte barn et sammenhængende læringsforløb.

Vælg den rigtige plads

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsområde, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit barn, eller hvis sundhedsplejersken har anbefalet det.

Skriv dit barn op

Når du har fundet ud af, hvornår og hvor du ønsker plads til dit barn, skal du selv booke en plads.

Book plads i dagtilbud

Hvis det ikke er muligt at opfylde dit ønske i forhold til institution eller behovsdato, vil du få besked om det. 

Hvis du vælger dagpleje

Finder du ikke en ledig plads hos den dagplejer du helst vil have dit barn passet hos, er du velkommen til at kontakte områdets dagplejeleder. Her kan du få information om, hvornår der evt. kan blive plads til dit barn.

Når du booker plads hos en dagplejer, bør du samtidig booke plads til dit barn i børnehave.

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til Forældrebetaling.

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel

Forældre der afholder fravær efter Barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagpleje og private institutioner.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Ansøg om deltidsplads i forbindelse med barsel.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den nærmeste 1. eller 15. i en måned.

Udmeld af dagtilbud

Madordning

I nogle dagtilbud er der madordning. Se hvilke børnehuse der er med i ordningen

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Dagtilbud eller privat pasning?

Du kan læse Holbæk Kommunes information om de væsentligste forskelle på en privat pasningsordning og en plads i et dagtilbud her:

Ifølge dagtilbudsloven §81 skal en kommune inden den godkender en pasningsaftale om privat pasning, orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og et dagtilbud.

Som det fremgår af nedenstående, så adskiller en privat pasningsordning sig på en række områder fra de øvrige tilbud til børn indtil skolealderen, der betegnes som ’dagtilbud’ (daginstitution eller dagpleje).

  • Den private pasningsordning er en privat virksomhed. Den er godkendt af kommunen og kommunen fører tilsyn med den. Men den private børnepasser er ikke ansat af kommunen.
  • Forældre, der vælger en privat pasningsordning, skal selv sørge for vikar ved sygdom og ferie medmindre, at den private pasningsordning har en aftale om ”gæstepladser” hos en anden privat pasningsordning. Tilsvarende har forældre heller ikke krav på alternativ pasning i forbindelse med eventuelle lukkedage i den private pasningsordning.
  • Den private pasningsordnings arbejde med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i et dagtilbud. Der er dog ikke et krav om, at den private pasningsordning skal udarbejde en pædagogisk læreplan.
  • Der stilles ikke krav om en pædagogisk grunduddannelse eller kompetenceudvikling af den private børnepasser i en privat pasningsordning.
  • Hvis der er bekymring for et barns udvikling, så kan kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) vejlede forældrene og den private pasningsordning. Men der kan til forskel fra et dagtilbud ikke ydes direkte støtte til barnet i den private pasningsordning
  • Den private pasningsordning ikke forpligtet til at give forældrene indflydelse f.eks. via en forældrebestyrelse og/eller et forældreråd (som det er tilfældet i dagtilbuddene).
  • Den private pasningsordning kan i modsætning til et dagtilbud opsige barnet i pladsen. Opsigelsesvarslet fremgår af den pasningsaftale, der indgås mellem den private pasningsordning og forældrene. Hvis den private pasningsordning opsiger pladsen, så har forældrene krav på plads i et kommunalt tilbud.
  • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.
Senest opdateret 07-11-2023