Hjemmeundervisning

Baggrund
I grundlovens § 76 fremgår det at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen

Grundloven - klik her

Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen - se lov om folkeskole §33

Lov om folkeskole - klik her

Hjemmeundervisning
Forældre og myndighedsindehaver kan vælge at undervise barnet hjemme. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ønsker forældrene eller myndighedsindehaver at hjemmeundervise, skal Holbæk Kommune have besked om det, inden hjemmeundervisningen påbegyndes. Meddelelsen om hjemmeundervisningen er gældende for ét skoleår ad gangen.

Forældre eller myndighedsindehaver skal oplyse om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.
Forældre eller myndighedsindehaver erklærer sig indforstået med ansvaret for, at den hjemmeunderviste elev får en undervisning, der står mål med folkeskolens undervisning, og alle udgifter afholdes af forældrene eller myndighedsindehaver.

Når forældre eller myndighedsindehaver har udfyldt orienteringsskemaet, modtager Holbæk Kommune automatisk orienteringen. Forældre eller myndighedsindehaver modtager en kvittering for meddelelsen om hjemmeundervisning fra skolen, som bl.a. indeholder en indkaldelse til møde. Her aftales rammerne for tilsynet.

I Holbæk Kommune er det skolen, i det distrikt barnet bor, der fører tilsyn med hjemmeundervisningen. Den tilsynsførende fra skolen vil efter aftale fører tilsyn på skolen eller på undervisningsstedet.

Orientering om hjemmeundervisning
Orientering om hjemmeundervisning foregår via kommunens hjemmeside. 

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes og indsendes et nyt orienteringsskema inden 1. august ved en eventuel fortsættelse af hjemmeundervisningen i det efterfølgende skoleår.

Orientering af kommune og skole om hjemmeundervisning

Orienteringen bliver automatisk videresendt til administrativ medarbejder i Fagcenter for Læring og Trivsel – Katja Frost Jespersen: kfj@holb.dk.

Hvilken skole er barnet tilknyttet
Klik på linket ”kort over skoler”, så kommer du ind på siden ”Find skoler”.
Når du indtaste jeres adressen i kortet i højre side, oplyses det hvilken skole dit barn hører til

”Kort over skoler”

Ramme for og forventninger til hjemmeundervisning
For at tilsynet kan vurdere, om hjemmeundervisningen står mål med folkeskolen, udarbejder hjemmeunderviserne undervisningsplaner for de forskellige fag eller beskriver, hvordan fagene opfyldes i en eventuel mere tværfaglig undervisningsform. Undervisningsplanerne tager afsæt i fagenes formål og fælles mål, som de er beskrevet af Undervisningsministeriet

Fælles mål - klik her

Hjemmeunderviserne fremsender undervisningsplaner/beskrivelser af hjemmeundervisningen til skolen inden d. 1/9 for det pågældende skoleår.

Procedure på skolen og i Fagcenter for Læring og Trivsel
Fagcenterets administrative medarbejder sørger for den korrekte registrering i TEA, og giver skolen besked om hjemmeundervisning.

Når skolen modtager oplysninger om hvilke børn, der skal hjemmeundervises, afsender skolen en kvittering til hjemmet. I dette brev indkalder skolen samtidig forældre/hjemmeunderviser til et møde. På mødet deltager fra skolens side leder og eventuelt den lærer, der skal føre tilsyn.

På mødet orienterer skolen hjemmet om, hvordan skolen vil føre tilsyn samt, at der skal foreligge en overordnet undervisningsplan inden skoleårets begyndelse. Ligeledes har forældre/hjemmeunderviser mulighed for, at stille spørgsmål til skolen vedr. hjemmeundervisning og tilsyn. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem hjemmet og skolen.

Skolen kan med fordel overveje, hvordan den konkret vil organisere tilsynet med hjemmeundervisning – fx er det bestemte lærere, der varetager tilsynet hos elever, der hjemmeundervises.

Tilsyn i Holbæk Kommune
Skolen fører tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder elevens alsidige udvikling og forberedelsen af eleverne til deltagelse i et samfund med frihed og folkestyre.

Som forberedelse af tilsynet gennemgår tilsynet de fremsendte undervisningsplaner.

 • Faglærer/trinlærer fører tilsyn med undervisningen
 • Skolen fører tilsyn 1-2 gange årligt
 • Regler for tilsyn er beskrevet i Friskoleloven kapitel 8
 • Når tilsynet er gennemført, udarbejdes en kort rapport
 • Kopi af rapport udleveres til forældremyndighedsindehaveren

Tilsynet gennemføres ved:

 • Overværelse af undervisning i forskellige fag
 • Vurdering af relevansen af anvendte materiale
 • Samtale med barnet
 • Vurdering af standpunkt.

  Hvis tilsynet vurderer, at hjemmeundervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, henvender skolen sig til forældremyndighedsindehaverne. Tilsynet kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med tilsynet. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter tilsynet forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Hvis tilsynet støder på forhold, der fordrer underretning til de sociale myndigheder, vil det ske efter almindelig gældende procedure.

Tilsynets funktion
Tilsynets opgave er at kontrollere hjemmeundervisningen.

Det er ikke tilsynets opgave at vejlede eller at stille materiale til rådighed for hjemmeunderviserne.

Senest opdateret 30-10-2023