Støtte til børn i skolen

Når et barn har svært ved at lære eller ikke trives og udvikler sig i skolen, så findes der en række forskellige måder at støtte barnet på.

I hverdagen er det lærere og pædagoger, som sikrer, at der tages højde for at alle børn er forskellige og har brug for forskellige ting. Alle børn har brug for støtte en gang imellem.

Nogle børn har brug for mere støtte, og her vil skolen have ansvaret for i samarbejde med forældrene at lægge en plan for, hvordan barnet kan støttes. Det kan ske på forskellige måder.

Nogle gange vil skole og forældre have brug for at invitere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med. I de tilfælde holdes almindeligvis et udviklingsmøde, hvor skole, forældre og PPR sammen drøfter, hvordan barnet bedst kommer i læring og trivsel og lægger en plan for det videre forløb.

Er der vanskeligheder i hjemmet, har skolen også mulighed for at invitere en medarbejder fra kommunens sociale område med til møder.

Udgangspunktet er, at barnet skal støttes, så det kan være en del af det almindelige skoleliv. Men opstår der behov for, at det skal vurderes, om barnet har brug for specialpædagogisk bistand, så skal PPR udarbejde en pædagogisk psykolog vurdering (PPV).

En PPV er en skriftlig beskrivelse af barnets funktion og behov i skolen, og en vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand. En PPV udarbejdes af Pædagogisk Psykolog Rådgivning, og forældrene får altid mulighed for at komme med kommentarer til PPV’en, før den sendes til skolen.

Uanset om der iværksættes støtte eller om der er brug for specialpædagogisk bistand, så kan indsatsen have mange forskellige former. Det kan eksempelvis være rådgivning af klassens lærere, en særlig form for pædagogik til hele klasse, ekstra timer i klassen til hele klassen, direkte støtte i enkelte timer til en elev o. lign.

Skolerne har også mulighed for at skabe mere indgribende former for støtte, fx hvor hele klasser organiseres på nye måder med mulighed for at dele eleverne eller støtte i form af, at et barn modtager undervisning uden for klassen i nogle timer o. lign.

Er der udarbejdet en PPV, som peger på, at der er behov for specialpædagogisk bistand, så er det skolelederen, som på baggrund af en helhedsvurdering, træffer afgørelse om, hvorvidt og hvordan støtten skal iværksættes. 

Visitation til et andet skoletilbud

Vurderer skoleleder (i samarbejde med forældrene), at barnet har behov for indsatser ud over det, som skolen kan tilbyde, så kan skoleleder (efter forudgående dialog med PPR) indstille til visitationsudvalget i Holbæk, at barnet får et andet skoletilbud.

Der kan indstilles til andet skoletilbud to gange årligt (med mindre, der er tale om akut opståede behov). Der er deadline for indstillinger 10.september eller 10.januar, og der går ca.1½-2 mdr. før indstillingen bliver forberedt for udvalget, behandlet og afgørelserne skrevet og sendt til forældre, indstillende skole og evt. fremtidig skole.

Hvis der bliver visiteret til et nyt skoletilbud, så er det distriktsskolens ansvar, sammen med forældrene at sikre en god overgang fra det eksisterende skoletilbud til det nye.

Man har som forældre mulighed for at klage over afgørelser om specialpædagogisk bistand, uanset om det er i form af indsatser på skolen eller indstilling til et andet skoletilbud. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Afgørelsen står ved magt indtil Klagenævnet evt. træffer en anden afgørelse.

Revisitation

Uanset om barnet modtager specialpædagogisk bistand i klassen eller er visiteret til et andet skoletilbud, så skal distriktsskoleleder en gang årligt revisitere barnet. Skoleleder skal, efter dialog med forældre og inddragelse af barnet, vurdere, hvorvidt barnet fortsat skal modtage specialpædagogisk bistand og på hvilken måde. Afgørelsen skal ligge skriftligt, og forældrene har klageadgang som ved andre afgørelser.

Typer af tilbud i Holbæk

Som beskrevet er udgangspunktet, at børn skal støttes, så de kan være en del af det almindelige skoleliv. Men enkelte børn har brug for et andet skoletilbud. I Holbæk kan visitationsudvalget visitere til følgende tilbud:

Sprogklasse: Specialtilbud tilpasset børn med store sproglige vanskeligheder. Tilbudsbeskrivelse for sprogklasser.

Læringsklasse: Specialtilbud tilpasset børn med store generelle indlæringsvanskeligheder og/eller store specifikke indlæringsvanskeligheder. Tilbudsbeskrivelse for Læringsklasserne

Kontaktklasse: Specialtilbud tilpasset børn med store vanskeligheder i forhold til kontakt, læring og trivsel (herunder også børn med autisme, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder). Tilbudsbeskrivelse for kontaktklasserne

Ladegårdsskolen: Vidtgående specialundervisningstilbud tilpasset børn med massive generelle indlæringsvanskeligheder, primært begrundet i udviklingshæmning.

Hjortholmskolen: Vidtgående specialundervisningstilbud tilpasset børn med massive behov som følge af autisme, ADHD og beslægtede diagnoser, både med og uden udviklingshæmning.

Dagbehandling: Social indsats (med skolegang) til børn med massive sociale vanskeligheder. (læs særskilt afsnit nedenfor).

Andre: I helt særlige tilfælde kan visitationsudvalget pege på tilbud uden for Holbæk kommune, hvis kommunens egne tilbud ikke kan imødekomme barnets behov.

Hvis et barn visiteres til et andet skoletilbud, så vil visitationsudvalget i Holbæk som udgangspunkt altid pege på kommunens egne tilbud (med mindre helt særlige forhold gør sig gældende). Forældre har dog frit skolevalg også på specialundervisningstilbud, og kan derfor vælge at søge optagelse på en tilsvarende skole et andet sted. Forældre kan ikke vælge et mere indgribende tilbud end det, som der er visiteret til, og forældre skal i forbindelse med frit skolevalg selv stå for barnets transport.

Særligt for dagbehandling

(under udarbejdelse)

Særligt for elever på privatskoler

Hvis et barn går på privatskole, er det skoleleder på privatskolen, som skal indgå i dialog med forældrene om, hvordan barnet kommer i læring og trivsel. Støtte både over og under 12 lektioner søges direkte af privatskolen centralt i statsadministrationen.

Vurderes det, at barnet ikke kan fortsætte sin skolegang i privatskolen, da bør der hurtigst muligt tages kontakt til barnets distriktsskole mhp. muligheder for støtte.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. støtte til dit barn, skal du som udgangspunkt kontakte dit barns nuværende skole. Er du tilflytter, så skal du kontakte dit barns distriktsskole. Kontakt information til alle skolerne kan findes på Find skoler 

Senest opdateret 23-05-2023