Jordvarmeanlæg

Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der skal tages højde for jord- og grundvandsforureninger.

Tilladelse til  jordvarmeanlæg

Der skelnes mellem to typer jordvarmeanlæg, terrænnære (vandrette) og dybe(lodrette) jordvarmeanlæg. Reglerne og kravene er forskellige for de to typer. Fælles for begge er, at de begge kræver tilladelse forud for etablering.

Terrænnære jordvarmeanlæg

Når du vil etablere et terrænnært jordvarmeanlæg, også kaldet horisontalt jordvarmeanlæg, skal du sikre dig at det overholder de krav der er fastlagt i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. Beliggenheden af dit jordvarmeanlæg afgør om hvorvidt du skal anmelde eller ansøge før etablering. Begge dele skal gøres inden man etablerer jordvarmeanlægget. 

Anmeldelse af terrænnært jordvarmeanlæg

Minimum 4 uger før du vil etablere dit jordvarmeanlæg skal det anmeldes til Kommunen via Byg Og Miljø, hvis disse punkter er opfyldt:

  • anlægget er terrænnært
  • er ikke-industrielt
  • er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • alene anvender et af følgende frostsikringsmidler: ethanol eller IPA-sprit, propylenglycol uden antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer.

Efter din anmeldelse har Holbæk Kommune 4 uger til at komme med indsigelser.

Ansøge om terrænnært jordvarmeanlæg

Hvis dit jordvarmeanlæg skal etables indenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsopland skal du ansøge om etablering af jordvarmeanlæg via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Meget store dele af Holbæk Kommune er udpeget som OSD eller indvindingsopland til en almen vandforsyning – så de fleste skal ansøge om en jordvarmetilladelse. 

Adgang til kortmateriale

Holbæk Kommune har lavet et kort, hvor du kan se om du bor i et område hvor du kan nøjes med at anmelde dit jordvarmeanlæg eller du skal ansøge om det. De rødlige områder er områder med særlige drikkevandsinteresser og de grønlige områder er områder uden særlige drikkevandsinteresser.

Gå til kortoversigt

Ansøg eller anmeld her

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø både til ansøgning og anmeldelse. Byg og Miljø guider dig igennem ansøgnings-/anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen. 

I Byg og Miljø er der forskellige muligheder for anmeldelse, alt efter hvilket anlæg du skal etablere; vandret eller lodret, med eller uden boringer osv.

Gå til anmeldelse hos Byg og Miljø

Sagsbehandlingstiden for behandling af anmeldelsen forventes at være mindst 4 uger. Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kun gælder jordvarmeanlægget og at det kan være nødvendigt for dig at hente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.

Hvis dit hus udelukkende er opvarmet med el (herunder jordvarme), kan du søge om reduktion i elprisen hos dit elselskab. Dette kan ske på baggrund af en rettet BBR-meddelelse som dit elselskab skal have. Kontakt dit elselskab for mere information.

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Du skal huske at færdigmelde anlægget, når det er installeret. Færdigmeldingen skal bestå af en målfast ledningsplan af placeringen af varmeslangerne, samt dokumentation for tæthedsprøvning. Færdigmeldingen indsendes via Byg og Miljø.
Kommunen retter BBR-oplysningen, når vi har modtaget færdigmeldingen og du får tilsendt en ajourført BBR.

Eftersyn af jordvarmeanlæg

I skal selv huske, at I som ejere af et jordvarmeanlæg selv skal lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1. driftsår.

Dybe jordvarmeanlæg

Når du vil etablere et dybt jordvarmeanlæg, også kaldt et vertikalt jordvarmeanlæg, består af en eller flere dybe boringer. Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø til at ansøgning, derudover skal der også søges om boretilladelse og projektet skal VVM-screenes. 

Lovhenvisning

Vil du selv læse mere om reglerne for både terrænnære og dybe jordvarmeanlæg, kan du finde jordvarmebekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Senest opdateret 14-03-2022