Solcelle- og solfangeranlæg

Vær opmærksom på, at opsætning af solceller, solfangeranlæg og lignende kan kræve byggetilladelse fra Holbæk Kommune

Opsætning af solceller på taget

Opsætning af solceller, solfangeranlæg eller lignende, hvor disse sættes på et stativ på taget, kræver altid byggetilladelse og søges via Byg og Miljø.

Opsætning af solceller, solfangeranlæg eller lignende på taget af en privat bolig eller sekundær bygning, hvor disse følger tagets hældning, kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være reguleret af anden lovgivning. Herunder bl.a.:

  • Byplanvedtægter
  • Lokalplaner
  • Tinglyste deklarationer og servitutter
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Fredet eller bevaringsværdig bygning
  • Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §§ 15 -19

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers ydre. Bestemmelserne kan angive fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende.

Dispensation kan søges på Byg og Miljø eller via mail.

Opsættes et anlæg på en driftsbygning eller tilsvarende, kan dette kræve byggetilladelse, selvom anlægget flugter med taget, afhængigt af om mængden af produceret strøm væsentligt overstiger egetforbruget og anlæggets størrelse.
Det kan ligeledes kræve tilladelse såfremt lastpåvirkningen af de statiske forhold overstiger 5 %.

Du skal også være opmærksom på, at solcellerne ikke bør give anledning til generende refleksioner for dine naboer og andre omkringboende.

Hvis anlægget ikke kræver tilladelse, skal du efter montering sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m²) og ydelse (kW - ikke kWh) til registrering i BBR. Skriv til e-mail: byggesag@holb.dk.

Opsætning af solcelleanlæg på jorden

Opsætning af solceller, solfangeranlæg eller lignende anlæg på jorden anses for et teknisk anlæg, og dette kræver altid en byggetilladelse. Sættes anlægget op i landzone kræver det også en landzonetilladelse.

I landzone gives der normalt tilladelse til at opstille mindre solcelleanlæg til privat brug, når anlægget opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende eller reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning.

Når der søges om anlæg i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn, lægges der stor vægt på beskyttelsen af dette, når der vurderes om der kan meddeles landzonetilladelse

Gå til Byg og Miljø

Kompensation, hvis der skal placeres en vindmølle eller solcelleanlæg tæt på dig

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i at læse mere om opstilling af solceller, kan du finde flere oplysninger her:

Holbæk Kommune, Klima- og Miljøudvalgets beslutning om retningslinjer for dispensationer til solcellerEnergitjenesten.dk

Senest opdateret 22-04-2024