Hvornår kan kommunen anvise dig en bolig?

Enhver boligsøgende med ophold i Holbæk Kommune har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en bolig.

Holbæk Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af dit behov og beboersammensætningen i den boligafdeling, du anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
Du kan som hovedregel blive anvist til en bolig, hvis du har et akut boligsocialt behov.
Holbæk Kommune inddrager altid din samlede situation i sin betragtning.
De hensyn, kommunen vil tage med i sin vurdering, kan eksempelvis være:

  • din mulighed for ved egen hjælp at anskaffe dig en bolig; herunder om du har afvist tilbud om boliger, om du er på offentlig forsørgelse eller i lavindkomstgruppen
  • din tilknytning til kommunen, for eksempel om du har børn, der går i en institution, der er beliggende i kommunen
  • om du skal udskrives fra døgninstitution, for eksempel botilbud eller krisecenter
  • om du skal udskrives fra behandlingshjem eller forsorgshjem eller løslades fra fængsel.

Desuden vil kommunen tage i betragtning, om der er tale om et uforudsigeligt boligproblem, for eksempel:

  • hvis du oplever et pludseligt opstået og ikke-selvforskyldt økonomisk tab, for eksempel i forbindelse med ægtefælle/samlevers død, langvarig sygdom mv.
  • hvis du på grund af psykisk eller fysisk sygdom får brug for en anden bolig
  • Hvis du på grund af et handicap får brug for en anden bolig
  • hvis du på grund af psykisk eller fysisk vold i hjemmet har brug for at flytte fra den nuværende bolig.

Kommunen vurderer derfor i hvert enkelt tilfælde dit behov og tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig. Det betyder, at der kan være andre hensyn i det konkrete tilfælde; dette vil dog altid bero på en samlet vurdering af, hvor påtrængende et behov for bolig, du har.

Du kan kun forvente at blive indstillet til én passende bolig efter økonomi og husstand. Der kan ikke tages hensyn til ønsker om beliggenhed.

Afgørelsen er endelig og du har således ikke mulighed for at klage til andre instanser over f.eks. afslag på anvisning, ventetid eller den bolig, du får anvist. Du har altså ikke klageadgang til Ankestyrelsen. Dette skyldes, at den boligsociale anvisning er et område, hvor kommunen selv har mulighed for at fastlægge sit serviceniveau.

Du har krav på at få en begrundelse for afgørelsen. Begrundelse kan være mundtlig, men du har ret til at forlange en skriftlig begrundelse. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse skal kommunen sende denne inden 14 dage fra afgørelsesdatoen jf. forvaltningsloven § 23.

 

Senest opdateret 03-04-2024