Hvem er vi?


Hvem er vi, og hvad går vi rundt og laver?

Byggeri & Ejendomme:

Byggeri & Ejendomme er en integreret del af sektionen for Ejendomme, Drift og Færge.

Afdelingen er ansvarlig for alle ejendomsbesiddelser i kommunen og varetager nybyg, ombygning, risikostyring og contract management for bl.a. rengøring og bilflåden.

I august 2019 blev den strategiske enhed, Team Asset, integreret i Bygning & Infrastruktur som led i en organisationsændring. Formålet var at styrke samarbejdet og give et mere dybdegående indblik i de strategiske overvejelser, der ligger til grund for nye projekter.

For at opnå en bedre totaløkonomi for bygningerne og for Holbæk Kommune har vi etableret et tværfagligt samarbejde, hvor Kommunal Drift involveres fra projektets start. De besidder omfattende viden om ejendommene samt brugernes behov og har indsigt i tidligere arbejder og projekter.

Team Asset: 

Som Asset Manager arbejder vi 360 grader rundt om de kommunale ejendomme og arealer, for at sikre de bedst mulige resultater. Vi arbejder proaktivt med porteføljestyring, udvikling og optimering af kommunes ejendomsportefølje – bestående af børnehuse, skoler, plejecentre, biblioteker, sports- og idrætsanlæg, administrationsbygninger og grønne arealer og parker m.v.

Vi har det strategiske overblik over nuværende og kommende behov i hele Holbæk kommunes ejendomsportefølje.
Målet er, ud fra en strategisk udvikling, at sikre bæredygtige, veldrevne ejendomme der understøtter kommunens kerneopgaver, lokalområderne samt sikrer langsigtet bæredygtig værdiskabelse for Holbæk kommune.

Vi vil gerne give de kommunale ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ser kommunens ejendomme og arealer, som en fysisk ramme omkring kommunens kerneopgaver – læring, omsorg, sundhed, kulturformidling og fritidstilbud.

Når der formuleres et ønske eller behov fra brugere, borgere eller politikere, bidrager vi med vores erfaring, med en løsningsmodel.

Det kan f.eks. være at der sker en stor tilflytning af børnefamilier til Holbæk Kommune og derfor er der et behov for flere institutionspladser inden for de næste 3-5 år, hvordan løser vi det? Har vi bygninger vi kan bruge der ikke bliver brugt? Eller bygninger der kan bruges bedre end de gør nu?

Som Asset Manager er vores opgaver blandt andet, at:

  • udvikle de kommunale ejendomme i samarbejde med relevante aktører, herunder initierer dialog og samskabelse samt relationsskabende samarbejder med brugere af kommunale ejendomme, borgere og lokalområder
  • kontraktstyring af aftaler vedrørende leje, benyttelse af kommunale lokaler og arealer, høslet, kolonihaver, forpagtning, o.lign.
  • administrerer ejerskab af kommunale ejendomme og arealer, herunder køb og salg
  • sikre bæredygtig arealudnyttelse af kommunens ejendomme med fokus på multifunktionelle og intelligente ejendomme, der understøtter brugernes kerneopgaver, og udvikler og styrker lokalområderne
  • aktiv samarbejdspartner i tværgående projekter i organisationen
  • skabe bred forankring ved tidlig involvering af brugere, borgere og lokalområder

Byggeri: 

I Byggeriteamet er opgaverne mangeartede og hver for sig unikke.

Opgaverne fødes fra flere hold. Politiske beslutninger, borgerønsker, behov og krav fra organisationen, samt opgaver afledt af den strategiske udvikling af ejendomsporteføljen.

Når et ønske, krav eller en ide skal realiseres, startes der typisk en projektudviklingsfase som varetages intern.

Her laves der et grundigt forarbejde og foretages de nødvendige undersøgelser for at sikre rammerne for projektets succes.

Vi udarbejder det første skitsemæssige udkast til projektet, og inddrager berørte brugere for at finde den optimale løsning.

Derudover prioriterer vi bæredygtighed ind i vores projekter, med henblik på at skabe værdifulde byggerier til gavn for brugere, samt understøtte ambitionerne i Holbæk 2050.

Når projektet er klar til egentlig udførsel, så udarbejder vi udbudsmateriale og gennemfører udbud og kontrahering.

Ved større projekter benytter vi rådgivere, men vi er med hele vejen og sørger for den nødvendige koordinering.

Når projektet er udført, overdrages det slutteligt til brugerne og til driftsorganisationen som overtager ansvaret for bygningen.

 

Senest opdateret 25-04-2024