Stillads, lifte eller containere

Holbæk Kommune giver tilladelse til opsætning af stillads, lifte eller containere. Det gælder også for opstilling af tøjindsamlingscontainere.

Inden ansøgning fremsendes, har ansøger pligt til at undersøge, om forholdene på stedet er egnede til den ønskede anvendelse. Ansøger skal blandt andet sikre sig, at alle trafikanter herunder fodgængere, cyklister m.v. kan færdes trygt og uhindret samt at Færdselsloven bliver overholdt på stedet.

Hvis den pågældende arbejdsopgave kræver en tilladelse, skal ansøger udarbejde en afmærkningsplan som vedhæftes den elektroniske ansøgning. Før der kan udstedes en tilladelse skal både Holbæk Kommune, Vej og trafik og Midt og Vestsjællands Politi godkende den vedhæftede afmærkningsplan. I de tilfælde hvor opgaven kræver skiltning med standsningsforbud, skal disse være opsat senest 24 timer inden vejarealet tages i brug. Ansøger skal selv sørge for anskaffelse og opsætning af det godkendte afmærkningsmateriel. Ansøger har endvidere ansvaret for, at afmærkningsmateriellet er korrekt placeret under hele opstillingsperioden. Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med afmærkning

Arbejdsområdet skal afmærkes jf. gældende lovgivning om afmærkning af vejarbejder. Se gældende vejregler her.

Hvis fodgængere henvises til at benytte modsatte fortov, skal dette kunne ske uden fare eller væsentlig ulempe for fodgængerne.

Der skal opstilles henvisningsskilte.

Kommunen eller politiet kan fastsætte yderligere regler, hvis færdsels- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor. 

Containere med stålruller må ikke anvendes uden forudgående udlægning af træ- eller stålplader til beskyttelse af granitfliser.

Ansøger er under hele rådighedsperioden forpligtet til selv at sørge for renholdelse, saltning og snerydning af det benyttede areal. 

Det benyttede areal skal efterlades rengjort og i samme stand som forinden ibrugtagning.

Udgifter i forbindelse med retablering af eventuelle skader på kommunal ejendom påhviler til enhver tid ansøger.

Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredje mands ejendom på grund af en container, stillads, lift, kran og bygge- og anlægsmaterialer m.v., påhviler alene ansøger.

I særlige tilfælde kan man, ved gentagne overtrædelser, risikere at kommunen fjerner materiellet for ansøgers regning.

Hvis regler og vilkår ikke overholdes, kan Holbæk kommune til enhver tid, og uden varsel og erstatning af nogen art, inddrage en tilladelse eller kræve en container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. fjernet fra vejareal, jf. lov om offentlige veje eller lov om private fælles veje

Ansøg om brug af vejarealet 

Senest opdateret 16-03-2023