Opkrævnings- og gebyrpolitik

Holbæk kommune ønsker med denne opkrævningspolitik, at skabe gennemsigtighed for såvel borgere som kommunens enheder/afdelinger i forhold til opkrævning af de tilgodehavender, som ikke bliver betalt til tiden.

Ordinære betalinger

  • Daginstitution, SFO og ejendomsskatter skal betales rettidigt – der indgås ikke betalingsaftaler.

Nye krav/eksisterende krav

Når Opkrævningsafdelingen modtager krav fra kommunens enheder/afdelinger sker der en kontrol af, om du har betalt din regning rettidigt. I modsat fald sender vi dig et rykkerbrev, hvor der vil være påført rykkergebyr.

Proceduren vil være:

  • Vi udsender indtil 2 rykkerbreve.
  • Hvis I er flere, som hæfter for kravet, forbeholder vi os retten til at rykke alle for den manglende betaling.
  • Hvis du henvender dig om opkrævningen eller rykkerbrevet, kan vi indgå en aftale om betaling.

Rammen for betalingsaftalen vil være:

  • Den månedlige betaling udgør fra kr. 250,00 svarende til størrelsen af rykkergebyret i gebyrloven.
  • Fuld afvikling af kravet indenfor 12 måneder.
  • Forfaldne beboerindskudslån incl. renter i henhold til boligstøtteloven indenfor 24 måneder.
  • Undtagelsesvis kan aftalelængden fraviges, hvis særlige forhold taler herfor.
  • Hvis du ikke overholder din betalingsaftale indgået med Opkrævningsafdelingen, sender vi automatisk en rykker, som koster kr. 250,00 i rykkergebyr.

Hvis du ikke betaler på rykkerbrevene eller overholder betalingsaftalen, oversendes kravet til inddrivelse i SKAT. Det vil betyde yderligere rykkergebyrer/omkostninger.

Når kravet er sendt til inddrivelse i SKAT, kan Holbæk kommune ikke længere indgå en betalingsaftale med dig. Betaling/afvikling skal så ske til SKAT.

Særligt om tilbagebetalingskrav vedrørende kontanthjælp og reguleringskrav efter dagtilbudslovens §93

Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser.

Overholder du ikke betalingsordningen, sender vi dig en rykker, som koster kr. 250,00. Udebliver betalingen fortsat, sender vi uden yderligere varsel kravet incl. evt. renter og rykkergebyrer til inddrivelse i SKAT.

Henstand

Inddrivelsesloven giver mulighed for at tillade henstand. I Holbæk kommune ydes henstand i op til 3 måneder, og denne skal være en del af en samlet løsning på mellemværendet med kommunen. I enkeltstående tilfælde gives henstand ud over 3 måneder som følge af en konkret social begivenhed.

Modregning/indtrædelse i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger, vil vi modregne/indtræde i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark – f.eks. overskydende skat, negativ moms m.v. - hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Har du en restance, som vedrører manglende betaling for dag- og klubtilbud samt skolefritidsordning, vil der ske modregning i udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Fradrag i løbende udbetaling af kontanthjælp

Hvor særlovgivning giver mulighed for at fradrage i udbetalinger af kontanthjælp, vil dette finde sted.

Gebyr

Gebyrpolitikken skal for kommunale krav der er tillagt udpantningsret følge gebyrloven. Gebyret udgør kr. 250,00 pr. rykker.

Gebyrpolitikken skal for kommunale krav, der ikke er tillagt udpantningsret, følge renteloven. Gebyret udgør kr. 100,00 pr. rykker.

Gebyrpolitikken skal for kommunale krav, der skal underrettes om udlægsforretning, følge gebyrloven. Gebyret udgør kr. 450,00 pr. underretning. 

Gebyr for underretning om udlægsforretning er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 14. marts 2018 - punkt 53

Fremsendelse af opkrævninger/rykkere

Rykker for manglende betaling sendes til din folkeregisteradresse/e-Boks/Digital Post. Rykker anses for at være kommet frem, når du ved at foretage de handlinger, der er almindelig skik og brug, f.eks. tømme postkasse på folkeregisteradressen eller efterse E-Boks/digital Post, vil blive bekendt med opkrævningen/rykkeren/afgørelsen. Det er derfor ikke kommunens ansvar, hvis post ikke kan afleveres grundet f.eks. en overfyldt postkasse, eller hvis du glemmer at efterse post modtaget i E-Boks/Digital Post. Kommunen har i den forbindelse ikke ansvar for, at meddelelsen kommer til borgerens kendskab for at kunne opretholde krav om betaling af gebyret/kravet.

Renter

Holbæk kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling.

Vedtaget af Holbæk Byråd 10. september 2014 - punkt 143

 

Senest opdateret 22-05-2024