Nordiske statsborgere

 

Du kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis du er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, og du er blevet det på anden måde end ved naturalisation.

Du skal derudover:

  • være fyldt 18 år
  • have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
  • ikke i løbet af denne periode være idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf.

Du har fået statsborgerskab på anden måde end ved naturalisation, hvis du har fået statsborgerskabet via en forælder ved fødslen, ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab eller ved adoption.

Hvis du er nordisk statsborger eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis du opfylder en række nærmere fastsatte betingelser.

Der skal sammen med erklæringen betales et gebyr på 1.100 kr. (2024)

Hvis du som nordisk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan du i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Nordiske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). Der gælder dog en række særlige regler for nordiske statsborgere, hvad angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet. 

Hvis du får dansk statsborgerskab ved at afgive erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også dine børn, forudsat at du har del i forældremyndigheden, at den anden forælder har givet sit samtykke, at barnet er ugift, og at barnet er under 18 år.

For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.

Senest opdateret 13-03-2024