Pasning af en døende

Du kan få plejeorlov, hvis du ønsker at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.

Information

Du kan få plejeorlov § 119, hvis du passer en døende, hvor behandlingen er udsigtsløs, og tilstanden ikke kræver indlæggelse. For at få plejeorlov, skal en læge have vurderet den syges tilstand, og den syge skal være indforstået med plejeforholdet.

Det er muligt at dele orloven mellem flere personer, men plejen må ikke være på mere end 37 timer per uge.

Du kan læse mere om pasning af en døende på borger.dk ved at klikke her.

Sådan gør du:

 • Du skal sende et ansøgningsskema, som du finder her på siden, eller kontakte visitationen 
 • Du vil få skriftlig svar på din ansøgning, og hvis ansøgningen bliver godkendt, vil der blive tilknyttet en visitator
 • Inden orloven begynder, skal du aflevere en kopi af dine tre seneste lønsedler, brug send sikker og du skal have en accept fra din arbejdsgiver om at du skal på plejeorlov
 • Du vil blive ansat med bagud betalt timeløn, og lønperioden, fra den 16.  til den 15 i en måned

Det er vigtig at være opmærksom på, at der er nogle arbejdsgivere, der giver fuld løn til ansatte under plejeorlov.  Tal med din arbejdsgiver..

Hvis en arbejdsgiver giver løn til en ansat, der er fraværende på grund af plejeorlov, har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt et beløb. Beløbet svarer til det, den ansatte ville være berettiget til at få i betaling på plejeorlov.

Ansøg om plejevederlag efter servicelovens §119

Se satser

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål.
 • at den døende har et plejebehov.
 • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen.
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge.

Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
 • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 24.115 kr. per måned (2021). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Kontakt Visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00. Der er lukket i weekender og helligdage.
Sikker henvendelse

Senest opdateret 19-04-2024