Ingen køkkenkværne

Holbæk Kommune tillader ikke køkkenkværne.

Køkkenkværne bliver annonceret af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Holbæk Kommune tillader det dog ikke.

Det skyldes, at brug af køkkenkværne modarbejder vores intentioner om at genanvende bioaffaldet. En køkkenkværn findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Herved går vigtige ressourcer tabt, og borgerne i Holbæk Kommune bidrager desuden til, at rotterne i kloakken får endnu mere at leve af.

Holbæk Kommune er også imod køkkenkværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald. For den enkelte husstand er der endvidere stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet. Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Reglerne fremgår af Regulativ for husholdningsaffald

Genanvendelse af affald

I de private husstande i Holbæk Kommune indsamles madaffaldet, hvorefter det køres til bioforgasning på et biogasanlæg, så der kommer en klimavenlig biogas ud til forbrugerne samt en værdifuld gødningskompost til landbruget.

I EU såvel som i Danmark er der nemlig en fælles strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

På lokalt plan er strategien beskrevet i Holbæk Kommunes affaldsplan. Det overordnede mål er her at opnå endnu mere genanvendelse og bioforgasning og mindre forbrænding.

Affaldsplan 2021-2032

Lovgivning

I Holbæk Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald §10.3. står: Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del ad madaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende 
Endvidere står der i § 10.4: Det påhviler borgere, grundejere at anskaffe /modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anvist beholdere til madaffald.

Senest opdateret 07-11-2023