Har du fået en parkeringsafgift?

Er du uenig i en parkeringsafgift, kan du klage over afgørelsen. Inden du klager, er det en god idé at læse forklaringer her på siden igennem.

Ja, det er irriterende at modtage en parkeringsafgift. Men formålet med afgifterne er at sikre trafiksikkerheden og forbedre mulighederne for parkering.

Betal straks, hvis parkeringsafgiften er berettiget. Det gælder også, hvis du har lånt bilen. Hvis parkeringsafgiften er uberettiget, så klag med det samme. 

Hvordan betaler jeg min p-afgift?

Du kan betale den ved at gå i Netbank og indtaste betalingsoplysningerne, som du finder på din afgift. Du har også mulighed for at betale den via vores hjemmeside  

Hvorfor har du fået en p-afgift?

Du har fået en p-afgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller ikke har overholdt en tidsbegrænsning, vejafmærknings-bekendtgørelsen, bekendtgørelsen om p-skriver eller Holbæk Kommunes lokalbekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område.
På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt. At parkeringen har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv at afgiften frafaldes. 

Er formålet bare at tjene penge til kommunekassen?

Kommunes overskud til parkeringskontrol er ikke stort. Staten skal først have 70 % af beløbet på afgiften. De der er tilbage, skal så dække parkeringskontrollørernes faste månedsløn, løn til klagesagsbehandling, uniformering, udstyr, kontorhold, telefoner og meget andet.

Tjener kontrolløren selv noget på at fange en synder?

Nej, ingenting. Kontrollørerne er fast månedslønnet og modtager ikke provision. 

Er der forskellige parkeringsregler fra kommune til kommune?

Grundlæggende er lovgivningen vedrørende parkering og standsning ens over hele landet.

Den enkelte kommune kan dog fastsætte lokale parkeringsbestemmelser - dette har vi gjort i Holbæk. Du finder de generelle regler for parkering og standsning i Holbæk Kommune ved at trykke her.

Jeg har fået en afgift - hvad gør jeg?

Du skal betale den senest 10 dage efter datoen for din forseelse (det står på din afgift). Hvis dette ikke sker, får du den første betalingspåmindelse fra Parkeringsservice Holbæk efter cirka 10 dage. Afgiften kan betales i din netbank, og dette gøres ved at indtaste de tal, som står under betalingsinfo på din afgift. Når du betaler afgiften, kan vi via talrækken se løbenummeret og derved kæde betalingen til afgiften.

Det er ikke muligt at få rabat på en afgift - den er ens for alle. Derimod kan en afdragsordning aftales med Opkrævningen i Holbæk Kommune. De kan kontaktes på telefonnummer 72 36 21 10 eller postopk@holb.dk.

Jeg har fået en afgift, men vil ikke betale. Hvad gør jeg?

Du har mulighed for at henvende dig til os både telefonisk og skriftligt vedrørende en klage til Parkeringsservice Holbæk, enten per telefon, brev til adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller via e-mail, hvis du finder afgiften uberettiget. 

Vi sagsbehandler klager i telefonen, men anbefaler at henvende dig skriftligt hvis du har noget dokumentation som skal støtte hændelsesforløbet. 

Klager, om at reglerne er urimelige, at afgiften er ærgerlig, at man ikke kender reglerne, eller at parkeringsforseelsen er sket af undskyldelige – men ikke tvingende – grunde med videre, kan ikke alene føre til at en parkeringsafgift frafaldes. Kommunes afgørelse, efter færdselslovens § 122 stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ enhed. 

Vores e-mail adresse er Parkering@holb.dk.

Af sikkerhedsmæssige grunde og GDPR  bør du aldrig sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger i en almindelig e-mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsoplysninger eller økonomiske oplysninger. Via https://holbaek.dk/kontakt/skriv-til-os/ kan du sende e-mails til kommunen via en sikker forbindelse. Holbæk Kommunen skal også bruge din Digitale Postkasse, når vi skal sende post til dig. Så sparer vi portoen og skåner miljøet.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse og undlader at betale, bliver sagen overgivet til Gældstyrelsen og herefter på din (den registrerede ejer eller brugers) eventuelle begæring til fogedretten. Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen til fogedretten.

Ved manglende betaling sendes først en påmindelse og herefter en rykker pålagt et gebyr. Påmindelse og rykker sendes til den, der i Centralregistret for Motorkøretøjer er registreret som bruger af bilen. Indtil betalingen er modtaget, vil gælden være registreret i EFI, som er inddrivelsessystemet. Registreringen betyder, at der kan ske modregning i overskydende skat, negativ moms eller andre tilgodehavender fra det offentlige, indtil gælden er betalt. Ved forgæves rykning oversendes gælden til Gældstyrelsen, med henblik på lønindholdelse.

Husk at det altid er dig som bilist, der har ansvaret for at overholde parkeringsreglerne. 

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt Parkeringsservice

Telefon:7236 8310