Cykelstiplan

Cykelstiplanen skal sikre et bedre grundlag for den politiske prioritering af kommunens cykelstiprojekter i fremtiden. Planens vigtigste fokuspunkter er prioritering af skoleveje, trafiksikkerhed og et sammenhængende stinet.

Den 21. april, 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen i Holbæk at afsætte midler til udarbejdelse af en cykelstiplan for hele kommunen. Planen skal sikre et bedre grundlag for den politiske prioritering af kommunens cykelstiprojekter i fremtiden. Udarbejdelsen af stiplanen er blevet til i et tæt samarbejde ml. Via Trafik og Holbæk Kommune samt med inddragelse af kommunens borgere og politikere. Stiplanens vigtigste fokuspunkter er prioritering af skoleveje, trafiksikkerhed og et sammenhængende stinet.

Det skal den, fordi der findes mange positive afledte effekter, når cyklismen fremmes.

Ved at fremme cykeltrafikken kan luftkvalitet forbedres, trængsel reduceres og befolkningens sundhed forbedres. Med denne plan fremsættes der dog også et særligt ønske om at rette fokus mod kommunens børn og unge. Dette fokus knytter sig til en erkendelse af, at en blivende forandring først kan realiseres, når der skabes nye vaner og vanerne rodfæster sig.

Ved at fokusere på børn og unge ligger der et ønske om at skabe en cykelinfrastruktur i Holbæk Kommune, der på længere sigt kan understøtte, at kommunens børn og unge danner sunde og gode vaner omkring cykling til og fra skole og i hverdagen generelt – vaner, der kan følge dem videre op i deres voksenliv:

” (…) det er i barneårene, man grundlægger de vaner for transport, der skal række resten af livet – har man været vant til at blive fragtet i bil, så er det dét man bærer videre – og modsat, har man trygt kunnet cykle, så er det den vane, man tager med ind i voksenlivet)”.
(Karen Thestrup Clausen, Formand for Udvalget for Klima, Natur og Miljø, Holbæk Kommune, 2022)

I sidste ende er det målet, at cykelstiplanen resulterer i en prioriteringsliste, som borgerne i Holbæk Kommune kan se sig selv i og som hjælper politikere og administrationen med at prioritere anlægsmidlerne.

Udarbejdelsen af stiplanen er lavet i et tæt samarbejde ml. Via Trafik Rådgivning og Holbæk Kommune samt med inddragelse af kommunens borgere og politikere.

På baggrund af borgerhøringen med over 1.300 besvarelser af spørgeskemaet, diskussioner i Udvalget for Klima og Miljø samt en workshop med deltagere fra størstedelen af kommunens lokalfora, er der fremkommet en række aktuelle hovedemner, som stiplanens målsætninger tager udgangspunkt i.

 1. SKOLEVEJE: Flere børn og unge skal bruge cyklen og føle sig trygge på deres vej til og fra skole. Sikre skoleveje skal medvirke til at skabe gode cykelvaner blandt børn og unge

 2. TRAFIKSIKKERHED: Cykelinfrastrukturen skal blive mere tryg og sikker, da det er en forudsætning for øget cyklisme i Holbæk Kommune, at veje og stier også er indrettet efter cyklisternes behov

 3. SAMMENHÆNGENDE STINET: Udbygningen af cykelinfrastrukturen i Holbæk Kommune skal ske med øje for sammenhæng mellem eksisterende og nye anlæg. Sammenhæng kan dog også ses i en lokal kontekst i forhold til bedre sammenhæng mellem f.eks. skole og stiforbindelser ude i skoledistriktet

Hovedemnerne fungerer som pejlemærker og skal hjælpe med at udstikke en klar kurs for udviklingen af cykelinfrastrukturen i Holbæk Kommune.

Det primære indsatsområde i stiplanen er udbygning af kommunens cykelstinet. Nedenstående punkter: 2, 3 og 4 skal ses som supplerende indsatsområder for at opnå en helhedsorienteret indsats i Holbæk Kommune. Indsatsområderne er her oplistet i prioriteret rækkefølge:

 1. Udbygning af kommunens cykelstinet
 2. Opgradering af eksisterende stiforbindelser
 3. Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter
 4. Information og kampagner

Hovedemnerne fungerer som pejlemærker og skal hjælpe med at udstikke en klar kurs for udviklingen af cykelinfrastrukturen i Holbæk Kommune.

Indsatsområderne er valgt på baggrund af: En online spørgeskemaundersøgelse, et workshopforløb for interesserede politikere fra Holbæks kommunalbestyrelse samt en efterfølgende workshop med repræsentanter fra lokalfora fra diverse sogne i kommunen. 

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen bestod af en række spørgsmål om bl.a. respondenternes bil- og cykelejerskab, deres transportvaner og transportmiddelvalg samt tilfredshed med forskellige cykelforhold i Holbæk Kommune. Respondenterne har udpeget specifikke strækninger eller lokaliteter på et kort, hvor de f.eks. savner bedre belysning, skiltning eller belægning. Vigtigst af alt, har respondenterne også udpeget utrygge strækninger eller strækninger med manglende cykelforbindelser, samt hvor de ønsker at forbedre cykelstiforholdene.

Projektliste

For at sikre, at alle interesserede borgere er blevet hørt i processen omkring den nye stiplan, er samtlige cykelstiudpegninger fra spørgeskemaundersøgelsen medtaget i den videre proces og omdannet til en mulig projektliste. Listen er herefter gennemgået og opdateret i forhold til bl.a. borgerhenvendelser (mails og telefonopkald), Facebook-kommentarer, tidligere høringssvar fra bl.a. Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 samt lokalforum-henvendelser, der omhandler cykelstiønsker, som Holbæk Kommune har modtaget gennem processen.

Fra Holbæk Kommunes Stiplan 2009 blev de projekter, der ikke tidligere er blevet realiseret medtaget, og derudover blev det undersøgt, om der var strækninger eller lokaliteter med flere cyklistuheld i den 5-årige periode fra 2016 til 2020, som ikke allerede var medtaget på listen. Det endte med en liste på 144 mulige projektstrækninger, hvor der har været et ønske fra mindst én borger om forbedret cykelstiforhold. Prioriteringen af projekterne på projektlisten er herefter fastlagt i samspil ml. Via Trafik, Holbæk Kommune, dets politikere og lokalfora.

Workshops og prioriteringsliste

For at kunne udvælge det mest attraktive cykelstiprojekt, har det været vigtigt at få fastlagt en prioriteringsmodel samt hvilke parametre, som projekterne skulle vægtes imellem. Derfor besluttede Udvalget for Klima og Miljø at afholde to workshops.

Den workshop havde deltagelse af de politikere fra kommunalbestyrelsen. Her nåede man frem til at vægte projekter, der er relateret til skoleveje, trafiksikkerhed og sammenhængende stinet højt

Den anden workshop involverede repræsentanter fra diverse lokalfora i Holbæk Kommune. Her var der et udbredt ønske om at have hovedfokus på strækninger, der kunne gavne elevers cykelture til og fra skole samt til og fra fritidsaktiviteter.

På baggrund af det indledende, metodiske arbejde blev det derfor besluttet at skoleveje skulle vægte 50 procent og trafiksikkerhed og sammenhængende stinet hver skulle vægte 25 procent.

Nej, de er ikke droppet.

Der tages fortsat afsæt i de tidligere planer, der er:

I tillæg til planerne ligger der desuden en række borgerhenvendelser om kommunens stier. Alle borgerhenvendelser og stiplaner har forskellige input og ønsker relateret til cykeltrafikken i kommunen. Den nye cykelstiplan bygger videre på disse input, planer og ønsker om at fremme trygheden og sikkerheden for kommunens borgere. Det er desuden stadigvæk et mål at antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 procent frem til år 2025 og at cykelstinettet skal optimeres.

Der er lavet en liste over de forskellige cykelstier, der arbejdes videre med. Du kan se oversigtskortet over stierne her

 Fem af projekterne er allerede under planlægning. Det drejer sig om flg. strækninger:

 • Skamstrupvej ml. Skamstrup og Mørkøv (nr. 7 – åbner i 2023)
 • Mørkøv – Stigs Bjergby (nr. 9 - åbner i 2023)
 • Holbækvej/Gl. Skovvej ml. Undløse og Nørre Jernløse (nr. 26)
 • Hvalsøvej ml. Stestrup-Smidstrup (nr. 37 – åbner i 2023)
 • Søstrupvej ml. Søstrup og Holbæk (nr. 88 – åbner i 2023)

 

Du finder hele listen af cykelstiudpegninger her

De nationale og de rekreative ruter ændres ikke i forbindelse med stiplanen. 

Ved etablering af ny cykelinfrastruktur – særligt omkring kommunens folkeskoler – forbedres mulighederne for at overflytte skolerelaterede bilture til cykel. Dette drejer sig også helt generelt om korte bilture med et lokalt formål, f.eks. indkøb og fritidsaktiviteter.

Jo tættere på en skole en strækning er placeret desto vigtigere, er det, at cykelstiforholdene er gode – både pga. den oplevede sikkerhed men også den oplevede tryghed for både børn og forældre.

Det er dog ikke kun på skoleveje, at det er vigtigt at skabe gode cykelstiforhold for børnene, men også på deres ture til og fra diverse fritidsaktiviteter.

I takt med, at den lokale cykelinfrastruktur bliver udbygget, forbedres mulighederne for at pendle til og fra arbejde med cykel også.

De lokale ruter omkring skoler, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter skal dog være på plads inden det bliver relevant at se på langdistancependlingen på cykel.

Ca. 55 procent af de borgere, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen siger, at mere sikkerhed for cyklister kan motivere dem til at cykle mere. Tilsvarende peger ca. 80 procent af de deltagende borgere på, at flere cykelstier i kommunen ville kunne motivere til øget cykling.

Da trafiksikkerheden og cyklisternes oplevede tryghed ofte hænger sammen, vil en forbedring af trafiksikkerheden også forbedre trygheden og derved øge cykeltrafikken.

Senest opdateret 16-04-2024