Dine forpligtelser som grundejer

Her kan du læse om de forpligtigelser, du har som grundejer.

Hold fortove og stier rene

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade, sne og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge kemiske ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling.

Uanset årstiden er det husejerens eget ansvar at sikre et pænt og ryddeligt fortov. Også selvom kommunen de fleste steder giver en hjælpende hånd.

Eksempler på hvor man som grundejer har forpligtelser på renholdelse af fortove, kan ses i boksen "Illustrationer af forpligtigelser" til højre.

Husk at klippe hæk, buske og træer

Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Træer og buske bør beskæres sådan

  • Du bør beskære eller klippe din beplantning og hæk ind til ejendommens skel.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser bør altid være synlige og tilgængelige.
  • Træer og buske bør være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

Bemærk: 1 meter ind i rabatten, over fortov og cykelsti målt fra kørebanekant, bør der ligeledes være en frihøjde på 4,2 meter

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

Beskæring Byzone

 

Beskæring landzone

Tinglyste oversigtsdeklarationer

Grundejere, der har tinglyst oversigtsdeklaration på hjørnegrunde, skal sørge for, at al beplantning skal være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold altid er forsvarlige, og ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for matriklen.

Kommunens tilsyn

Kommunen kan med hjemmel i vejlovene bede grundejerne om at luge og feje fortov og stier og om at klippe hække og træer. Hvis grundejerne ikke overholder deres forpligtelser, kan vi i sidste ende udføre arbejdet for grundejernes regning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering, da vi kun kan handle, hvis det er nødvendigt af hensyn til trafik, færdsel eller vejvedligeholdelse.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Vejdirektoratet - kontakt Vejdirektoratet.

Klageadgangen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

En klage har ikke automatisk opsættende virkning, og du skal derfor rette dig efter afgørelsen, selvom du klager.

Vejdirektoratet kan dog bestemme, at en eventuel klage skal have opsættende virkning, indtil Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen.

Senest opdateret 16-04-2024