Afløb i kælderskakt

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis du skal have separatkloakeret på din ejendom og du har regnvand fra kælderskakte eller lyskasser tilsluttet spildevandskloakken.

Krav om separering af kloak

Når den gamle fælleskloak skal skiftes, etablerer Fors A/S, som udgangspunkt separatkloakering. Separatkloakering betyder, at regn- og spildevand skal løbe til hvert sit ledningssystem, så regnvandet fjernes fra spildevandet.

Der er flere grunde til, at man foretager separatkloakering. Blandt andet for at give en bedre rensning af spildevandet, en mindre miljøforurening samt en bedre styring af spildevandsafledningen i forbindelse med større skybrud.

Hvis din ejendom har kælder, omfatter kravet om separatkloakering også at kælderskakte og lyskasser med afløb, skal tilsluttes regnvandssystemet.

Dispensationsmulighed

For nogle ejendomme vil en separatkloakering af kælderskakte/lyskasser medføre en omkostning, som ikke står mål med den gevinst, man opnår ved separatkloakeringen. Hvis du har en ejendom med sådan en kælderskakt, kan du søge om dispensation til at lade afløbet i kælderskakten fortsat løbe på spildevandsledningen.

Førend der kan gives dispensation, skal følgende minimumskrav dog være opfyldt:

  1. Kælderskakten skal hele vejen omkring trappenedgangen have en opkant på minimum 2 cm. i forhold til det omkringliggende terræn
  2. Det omkringliggende terræn skal have fald væk fra kælderskakten (eller opkanten skal forhøjes)
  3. Kælderskakten skal være helt eller delvist overdækket

Formålet med disse krav er at begrænse mængden af regnvand til afløbet i kælderskakten.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du sende din ansøgning til: Holbæk Kommune, 0089 kommuneservice, Att.: Spildevandsteamet, 4300 Holbæk

Du kan også sende din ansøgning på mail til: spildevand@holb.dk

Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af sagen, herunder;

  1. hvordan separatkloakeringen på ejendommen skal foretages, og hvilke ledninger der fornys
  2. begrundelse for ansøgning om dispensation
  3. hvordan den eksisterende kælderskakt er udført (foto skal vedlægges)
  4. hvordan ovenstående krav til kælderskakten overholdes
  5. tegning af kloaksystem og -ledninger på grunden, hvor omlægninger i forbindelse med separatkloakeringen vises
  6. bundkoter på afløb fra kælderskakten og regnvandsskelbrønden

Lovgivning

Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning, og omfatter almindeligt rent regnvand som vil tilgå Holbæk forsynings spildevandsledning. Dispensationen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 30.

 

Senest opdateret 18-04-2023