Andre spildevandsløsninger

I det åbne land kan spildevandsrensningen bestå af bundfældningstanke, nedsivningsanlæg eller mini-renseanlæg. Hvis anlægget ikke fungerer, kan kommunen stille krav om forbedret spildevandsrensning.


Spildevand i det åbne land

Ejendomme i det åbne land, som har spildevand der ledes direkte eller via dræn ud til vandløb, søer eller fjorden, skal renses bedre i de oplande til vådområder, hvor vandplanens målsætning ikke er opfyldt.
Det næsten urensede spildevand indeholder nemlig så mange næringsstoffer, at udledningen påvirker naturen negativt, f.eks. kan organisk stof reducere iltindholdet i et vandløb så kraftigt, at der ikke er ilt nok til dyrene og næringsstofferne kan medføre algeopblomstringer i søerne og i fjordene.

I Holbæk Kommune har vi registreret ca. 700 ejendomme, hvor spildevandet ledes direkte ud i vandmiljøet. Dette gør vi noget ved!

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Når målsætningen i vandmiljøet ikke er overholdt og grundejeren skal lave en ny renseløsning, vil kommunen udsende et påbud til grundejeren om forbedret spildevandsrensning.

Tidsfristen for at få installeret et nyt spildevandsanlæg vil som minimum være 2 år. Den valgte løsning skal anmeldes og godkendes af kommunen og kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde arbejdet, før sagen kan afsluttes.

Nederst på siden finder du oplysning om nogle af de mange spildevandsløsninger der findes.

Hvis du ikke ønsker at gennemføre forbedring af kloakforholdene, vil du få tilbudt muligheden for at indgå medlemskab af Fors A/S. Et medlemskab vil betyde, at Fors A/S enten kloakerer din ejendom eller etablerer en lokal spildevandsløsning, hvor Fors A/S fremover også vil stå for driften. Et medlemskab af Fors A/S betyder, at der skal betales et tilslutningsbidrag og derefter vandafledningsbidrag, som betales årligt.

I øvrigt skal bemærkes, at kommunen altid vil kunne stille krav om forbedret spildevandsrensning, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer korrekt eller giver anledning til uhygiejniske forhold.

Bundfældningstanke

Holbæk Kommune har lavet et regulativ for tømning af bundfældningstanke. Regulativet er gældende for alle ejendomme i kommunen med bundfældningstank for spildevandet. Alle ejendomme med bundfældningstank har pligt til at være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Det er Fors A/S, som administrerer tømningsordningen.

Læs mere om tømningsordningen på:

Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Senest opdateret 16-03-2023