Færdigmelding af kloakarbejde

Holbæk Kommune er myndighed på spildevandsområdet og skal sikre, at spildevand bliver håndteret i overensstemmelse med kravene i miljøbeskyttelsesloven og kommunens spildevandsplan.

Holbæk Kommune kan ifølge miljøbeskyttelsesloven give påbud. For at sikre, at et påbud bliver overholdt, kræver Holbæk Kommune, at en autoriseret kloakmester skal færdigmelde udført kloakarbejde samt fremsende underskrevet/stemplet kloaktegning.

Miljøbeskyttelsesloven

Færdigmeldingsblanket

Vilkår - autorisationsloven og kloakmesteruddannelsen

Det skal være en autoriseret kloakmester, der udfører og reparerer spildevandsafløbsinstallationer samt afløbsanlæg i jord - til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger.
Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Undtagelser

  1. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager. 
  2. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.
  3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester, at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer.

Undtagelserne fremgår af bekendtgørelse nr. 560 af den 30. maj 2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre ifølge kapitel 3, §4.

God pli

Virksomheden - altså den autoriseret kloakmester - skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra forsyningsvirksomheder, herunder kommunalbestyrelser.

Det står i bekendtgørelse nr. 1414 af den 3. december 2018, autoriserede og godkendte virksomheders forpligtelser overfor andre aktører, kapitel 5, §11.

Derudover står det også skrevet i kloakmesterens håndbog ”Kloakmesterarbejde – en håndbog” 7. udgave, under kvalitetssikring, arbejdets udførelse og aflevering, at; ”den teknisk ansvarlige skal sikre, at der er udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner til kunden, at arbejdet færdigmeldes til myndigheder og kunde, og at der udskrives faktura”.

Senest opdateret 27-04-2023