Vandløbsrestaurering

Vi laver restaurering af vandløb som er udpeget i vandområdeplanen. Formålet er at skabe bedre vilkår for fisk, planter og smådyr og opnå god økologisk tilstand.

Vandløb i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune gennemfører forskellige typer projekter for at genskabe våd natur. De fleste projekter gennemfører vi som et led i de statslige vandområdeplaner, og de er finansieret af staten og EU. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Projektstrækningerne er udvalgt efter anbefaling fra det lokale vandråd i 2019-2020. Vandrådet bestod af repræsentanter fra interesseorganisationer ligeligt fordelt på natur og benyttelse af vandløb. Vandrådet har for hver vandløbsstrækning beskrevet de tiltag, som er nødvendige for at forbedre naturtilstanden på en måde, hvor vi får mest for pengene, dvs. omkostningseffektivt.

Læs mere om vandområdeplanerne.

Holbæk Kommune laver projekter i vandløb for at skabe bedre levesteder for vandplanter og dyr - uden at genere afvandingen. Projekterne kan for eksempel handle om etablering af faunapassager, så fisk kan svømme forbi en opstemning af vandløbet. Ofte er det også et mål at give vandløbet mere variation for eksempel ved at lægge sten og gydegrus ud eller ved at plante smågrupper af træer, som giver pletvis skygge langs vandløbet.  

Projekterne udføres i dialog med lodsejere, interesseorganisationer og i kontakt med andre relevante myndigheder. Projekterne kræver godkendelse efter vandløbsloven og anden relevant lovgivning, inden de kan gennemføres.

 

Nedenfor kan du læse om de vandløbsprojekter, som er udført eller i gang i Holbæk Kommune.

Projekter, der er forundersøgt

  • Dønnerbækken
  • Møllerenden
  • Brændemølle Å
  • Faunapassage i Åmose Å ved Strids mølle

Projekter, der er gennemført

Forundersøgelser, der er i gang

Senest opdateret 28-06-2023