Vandråd 2019-2020

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode (VP3) er der oprettet vandråd for alle Hovedvandoplande

Vandråd 

Hvad er et vandråd?

Vandrådets opgave er rådgive kommunerne i forbindelse med forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode (VP3). Staten har udpeget en række strækninger hvor der er behov for at forbedre naturtilstanden i vandløbet. Vandrådet rådgiver kommunerne med hvilke indsatser, der kan gennemføres for at forbedre naturtilstanden i det enkelte vandløb. 

Vandrådene vil skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om de lokale forhold medvirke til at udvælge de mest omkostnings effektive tiltag på de mest egnede strækninger. Et vandråd består af et lige antal repræsentanter fra interesseorganisationer for natur og benyttelse.

Hvilke opgaver skal et vandråd løse? 

I vandrådsarbejdet gennemgås de enkelte vandløb, og der gives bud på hvilke indsatser, som kan gennemføres for at forbedre naturtilstand i det enkelte vandløb. For disse indsatser udregnes et overslag på omkostningerne forbundet med en gennemfører indsatserne. Denne udregning vil ligge til grund for den endelige prioritering af indsatser.

Vandråd for Hovedvandopland 2.1 Kalundborg 

Vandrådet for Hovedvandopland 2.1 Kalundborg er sammensat af en række lokalt forankrede organisationer og foreninger for at bringe et stærkt lokalkendskab i samspil i den faglige vurdering.

Det er Holbæk Kommune som varetager funktionen som sekretariatskommune for Hovedvandsoplandet 2.1 Kalundborg. Hovedvandoplandet omfatter dele af Kalundborg, Sorø, Odsherred, Ringsted og Slagelse kommuner.


Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 • Sorø Vandløbslaug
 • Gefion
 • Sjællandske familielandbrug
 • Danske Vandløb
 • Holbæk Ålav
 • Andak og istebjerg grøften's vandløbslaug
 • Ålav for Nedre Halleby
 • Landøkonomisk Selskab
 • Kalundborg Vandråd
 • Kalundborg Sportsfiskerforening
 • Hallebyå sammenslutningen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Høng Sportsfiskerforening
 • DN
 • Odsherred Sportsfiskerforening
 • DOF
 • Gørlev Sportsfiskerforening
 • Danmarks jægerforbund

Øvrige Hovedvandoplande

Holbæk Kommune har andel i tre hovedvandoplande, 2.1 Kalundborg, 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 2.5 Smålandsfarvandet.

Sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal kommune.

Sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet varetages af Næstved Kommune 

Referat af vandrådsmøder

Hvis du er interesseret i at læse referater fra vandområdemøderne, kan du kontakte os på vandloeb@holb.dk

Senest opdateret 12-06-2023