Fiskesøer

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle borgere skal have lov til at fiske med stang og snøre fra bredden i en række søer, der har Holbæk Kommune som bredejer. Det betyder samtidig at der ikke må fiskes i andre søer.

Følgende søer er udpeget som kommunale fiskesøer:

 

Skarresø har flere bredejere. Her gælder fisketilladelsen kun den del af søen, hvor Holbæk Kommune er bredejer. Holbæk Kommunes del af søen er vist med en lodret skravering.

Generelle regler

Fiskeriet skal følge de almindelige regler i Fiskeriloven:

  • fredningstider og mindstemål skal respekteres
  • lystfiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist
  • for de søer, der har Holbæk Kommune som eneste bredejer, og som hverken har tilløb eller afløb, gælder Fiskerilovens krav om lystfiskertegn ikke

Regler om lystfiskertegn for den enkelte sø fremgår af oversigtskortene.

Fiskemetoder og fangstredskaber

  • der må kun anvende de traditionelle lystfiskermetoder og –redskaber til flue-, spinde-, pirke og medefiskeri med 1-2 stænger pr. lystfisker. Det er således ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krebsebrikker, krogliner og lignende redskaber
  • ved ansøgning til Holbæk Kommune kan lystfiskeri fra båd i nogle tilfælde tillades, dog må lystfiskeren generelt ikke anvende motorbåd ved fiskeriet
  • der må ikke anvendes forfodring ved medefiskeri
  • der må ikke ske færdsel i bredzoner af rørsump og rørskov
  • af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande
  • knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades
  • undgå at anvende fiskegrej af bly af hensyn til naturen

Særlige reguleringer

Holbæk Kommune kan, inden for lovgivningsrammerne, med øjeblikkelig virkning tillade udvidelse af eller stoppe et fiskeri, når særlige forhold taler herfor, samt indføre skærpede mindstemål eller udvidede fredningstider og -zoner.

Fiskeri fra flydering/båd i Skarresø

Det er kun fiskeforeninger hjemmehørende i Holbæk Kommune, som kan få tilladelse til at fiske fra båd.  

Senest opdateret 24-06-2022