Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Holbæk Kommunes Handicapråd

§ 1 Handicaprådets formål

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

§ 2 Handicaprådets opgaver

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, uanset alder og på tværs af sektorer/områder.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet udarbejder en årlig arbejdsplan over de indsatsområder, som Handicaprådet har fokus på, og Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personale-sager eller konkrete klagesager.

§ 3 Handicaprådets sammensætning

Rådet består af 10 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicaporganisationerne i Holbæk Kommune. Fem af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Holbæk). Rådet består endvidere af fem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt en embedsmand, som understøtter Handicaprådets daglige virke.

Der kan indkaldes suppleant ved det ordinære medlems fravær.

DH kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder suppleanten i Handicaprådet, og der udpeges en ny suppleant

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

§ 4 Handicaprådets kompetencer og mødevirksomhed

Handicaprådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens initiativ, to medlemmers initiativ eller på Kommunalbestyrelsens initiativ.

Dagsorden udsendes ugen før mødet. Dagsorden og referat offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Handicaprådet er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Handicaprådets øvrige medlemmer er til stede.

§ 5 Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådet virker for en 4-årig periode, som svarer til de kommunale råds valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer udpeges.

§ 6 Godkendelse og ændring af vedtægter

Nærværende vedtægt for Handicaprådet i Holbæk Kommune træder i kraft efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ændring af vedtægten sker ved simpelt flertal i Holbæk Kommunes Handicapråd.
Vedtægtsændringen kræver godkendelse af Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse.

§ 7 Andet gældende for Handicaprådets arbejde

Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Holbæk Kommune stiller sekretær og mødelokale til rådighed. Holbæk Kommune afholder endvidere de med rådets virksomhed forbundne udgifter (til kopier, porto, tegnsprogstolk mm.).

På baggrund af den ramme, som Kommunalbestyrelsen udmelder, udarbejder Handicaprådet et budget for rådets arbejde i det kommende år. Handicaprådets budget anvendes i overensstemmelse med rådets virksomhed og dækker arrangementer, kurser mm.

Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og ekstraordinære udgifter til kørsel i forbindelse med DH-udpegede medlemmernes deltagelse i rådets møder dækkes af Holbæk Kommune efter reglerne i § 16 og 16a i Lov om kommunernes styrelse.

 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021.

 

Christina Krzyrosiak Hansen     Rasmus Søren Bjerregaard
Borgmester                                  Kommunaldirektør

Senest opdateret 11-03-2024