Privat rottebekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Holbæk Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten R1 eller R2 autoriserede.

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation

 1. Denne omfatter bekæmpelse 

  a. i en privat sikringsordning, hvor der altid skal ske en grundig bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen skal fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der overgås til ny aftale.
  b.af et autoriseret skadedyrsbekæmpelsesfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse

 2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til den nationale rottedatabase.

 3. Al forekomst af rotter ved privat R1-bekæmpelse skal straks anmeldes til Holbæk Kommune via den nationale rottedatabase.

 4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder både ved og uden brug af gift) efter, at der er indgivet anmeldelse til databasen.

 5. Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase.

 6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage

 7. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør Holbæk Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang

 8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks

  a. Anmeldes via den nationale rottedatabase
  b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien
  c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase

 9. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse og/eller manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav kan Holbæk Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse.

 10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation

 1. Denne omfatter at der kun at der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation.

 2. Skulle en allerede R2 autoriserede flytte til Holbæk Kommune eller erhverve anden ejendom anmelde dette til Holbæk kommune.

 3. En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den R2-autorisererede.

 4. Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun foretages af den R2-autoriserede.

 5. Al forekomst af rotter ved privat R2-bekæmpelse skal straks anmeldes til Holbæk Kommune via den nationale rottedatabase.

 6. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder både ved og uden brug af gift) efter, at der er indgivet anmeldelse til databasen.

 7. Der skal løbende indberettes oplysning i bekendtgørelsens bilag 6 via den nationale rottedatabase.

 8. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.

 9. De steder, hvor den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.

 10. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks

  a. Anmeldes via den nationale rottedatabase
  b. Bekæmpelsen skal overholde resistensstrategien
  c. Bekæmperen skal udfylde bilag 6 i den nationale rottedatabase

 11. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav og/eller ved resistens overfor de anvendte gifte, kan Holbæk Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse.

 12. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som for museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

Hvis Holbæk Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter har adgang, vil Holbæk Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.

Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den R2-autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet politianmeldelse med henblik på bødestraf.

Senest opdateret 07-11-2023