Tilgængelighedsplan for Holbæk Kommune

Tilgængelighedsplanen for Holbæk Kommune har til formål at forbedre tilgængeligheden på offentlige arealer og pladser. Det skal være muligt for alle at færdes her.

Holbæk Kommune og Handicaprådet har fået udarbejdet en tilgængelighedsplan som er godkendt af det daværende byråd i juni 2011. Det er blevet en strategisk 9 punkts handlingsplan, hvor indsatserne løbende kan justeres og målrettes de steder, hvor man får mest for pengene. Arbejdet udmærker sig ved, at kommunen gør en stor indsats i forhold til at inddrage borgerne i en spørgeundersøgelse.

De fem kommuner havde tidligere hver især, og på forskelligt ambitionsniveau arbejdet med at forbedre forholdene for ældre og for syns- og bevægelseshæmmede i trafikken. For at få et samlet overblik, og et redskab til at prioritere indsatsen på tilgængelighedsområdet tog Holbæk Kommunes Handicapråd og Teknik og Miljø i 2009 initiativ til, at der blev udarbejdet en samlet plan for arbejdet med tilgængelighed i kommunen. Udover, at der er meget forskellig standard med hensyn til fortove, stier og tilgængelighed i de enkelte bysamfund, er der behov for at skabe et samlet overblik over hvor "skoen trykker" – også hvad angår tilgængelighed.

Du kan læse vores Tilgængelighedsplan her 


Tilgængelighedsplanen

Hvad mener borgerne om tilgængelighed?

Ved en optælling efter den internetbaserede spørgeundersøgelse var der udpeget 143 steder, hvor tilgængeligheden burde forbedres. Heraf er ca.:

30 % problemer med fortovets bredde, hældning eller ujævne belægninger
20 % omhandler busstoppestederne i kommunen
25 % omhandler krydsning af vejen (midterheller og manglende ramper)

De brugergrupper, der er størst repræsenteret i undersøgelsen er kørestolsbrugere, brugere med gangstativ, rollator eller stok og personer, der kører med barnevogn. Selvom der ikke er mange synshandicappede, der har svaret, vedrører 15 % af de udpegede steder synshandicappede. Problemerne er typisk manglende ledelinjer og lydfyr.

I Holbæk By er mange af borgernes ønsker til forbedringer knyttet til handels- og sivegaden Ahlgade. Her opleves bl.a. problemer med manglende handicapparkering, smalle fortove, vareudstilling og skilte der spærrer ganglinjer samt besværlig adgang til butikker og serveringssteder. Typiske problemer i de mindre byer omhandler parkering på fortovene, mulighed for handicapparkering, for smalle gangbaner og problemer ved busstoppesteder.

Hvad vil kommunen?

Arbejdet med tilgængelighedsplanen har skabt overblik over tilgængelighedsproblemerne i kommunen og giver konkrete anvisninger til løsning af tilgængelighedsproblemer i den udarbejdede handlingsplan, såvel anlægsmæssigt som økonomisk. Derudover skal arbejdet med planen påvirke holdningerne hos alle i Holbæk Kommune samt give en plan for tilgængelighed i fremtiden.

Sideløbende med tilgængelighedsplanen er der udarbejdet et katalog med standard tilgængelighedsløsninger. I kataloget beskrives løsninger for f.eks. udformning af midterheller, fodgængerovergange, busstoppesteder mm., som ønskes anvendt i Holbæk Kommune. Ved at anvende standardiserede løsninger vil kommunen på sigt blive mere genkendelig for kommunens borgere, og det vil være nemmere at færdes i kommunen, specielt for blinde og svagsynede, da løsninger som f.eks. ledelinjer og opmærksomhedsfelter er de samme over hele kommunen.

Relevante links:

Senest opdateret 25-09-2023