Regnvand

Hvordan sikrer man bedst sin bolig mod kraftig regn eller skybrud? Gode råd til, hvordan du selv kan medvirke til at undgå oversvømmede veje og indkørsler

Regnvandsfaskiner

Som grundejer skal du være opmærksom på, at tag- og overfladevand skal holdes indenfor din egen grund.

 

Du må gerne selv lave og tilslutte regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på din grund. Du kan finde inspiration til regnvandshåndtering på LAR i Danmarks hjemmeside:

LARiDanmark.dk 

Du skal ansøge kommunen om tilladelse, inden du går i gang med dit regnvandsprojekt. Du ansøger via Byg og Miljøportalen (BOM): Byg og Miljø

Når du har etableret din regnvandsløsning, skal du huske at færdigmelde den til kommunen. Dette gør du via dit projekt i Byg og Miljøportalen. Har du haft en aut. kloakmester ind over dit regnvandsprojekt, skal han færdigmelde det arbejde, han har udført. 

Husk at oplyse på færdigmeldingen, hvis du færdigmelder som privatperson. Dette gøres på blanketten under feltet; Evt. bemærkninger.

Undtagelsen

Du må ikke selv lave en frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester for at sikre, at frakoblingen sker korrekt og det sikres at der lukkes forsvarligt af til kloakken. Dette blandt andet for at sikre mod rotter.

SKYBRUD

Holbæk Kommune og private husejere kan i fællesskab undgå oversvømmelser af veje og grunde, hvis nedennævnte gode råd følges:

Kloaksystemet er baseret på at kunne klare regnmængder, der betegnes som "5 års hændelser", og det kan systemet normalt godt klare, men der kan opstå problemer, når der kommer væsentligt mere regn på kort tid.

hvad gør kommunen?

Serviceniveauet siger , at kommunen skal feje alle 300 km vej langs kantstenen to gange om året. Det er under normale omstændigheder tilstrækkeligt, men i tilfælde af skybrud eller kraftig regn i forbindelse med løvfald, kniber det for vores kloakker at følge med. Kommunen har særligt fokus på de særlig udsatte områder, hvor skybrud erfaringsmæssigt belaster vejnettet mest. Du kan læse mere om dette i Holbæk Kommunes strategi for klimatilpasning:

Strategi for Klimatilpasning (holbaek.dk)

Hvad kan boligejerne hjælpe med?:

Som boligejer kan du gøre meget for at imødegå oversvømmelse ved at holde øje med kloakriste ved din bolig. Det vil være en stor hjælp, hvis du holder vejristene fri for blade og andet, der forhindrer regnvand i at løbe ned i kloakken. Det kan medvirke til at undgå oversvømmede veje og indkørsler, hvor vandet også kan trænge ind i kældre og andre steder på en ejendom.

Holbæk Kommune opfordrer grundejerforeninger at bringe ovennævnte budskab ud til alle deres medlemmer.

Der findes også mange gode råd til selvhjælp at finde på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Skybrud - hvordan ruster vi os til ekstremregn (mst.dk)

 Ordforklaring:

5 års hændelse: En regnhændelse, som er så kraftig, at den statistisk set kun optræder i gennemsnit én gang hvert 5. år

 

 

 

For at søge om tilladelse til nedsivning af regnvand, skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Ved valg af ”nedsivning af regnvand” guider løsningen dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for, at vi får alle oplysninger og dokumenter indsendt.

De nødvendige oplysninger om anlægget og jordbundsforholdene, som skal oplyses i forbindelse med myndighedsbehandlingen (ud over ja/nej-koderne) er:

  • Størrelse af tagflader der skal afvandes
  • Størrelse af evt. andre overflader der skal afvandes
  • Type af tagbelægning og type af tagrender
  • Typen af faskine/anlæg
  • Faskine-oplysninger (højde, bredde, længde og volumen)
  • Jordbundstype hvor anlægget placeres samt metode til jordbundsundersøgelse. Her kan det anbefales at bruge nedsivningstesten udviklet af Teknologisk Institut
  • Der skal vedhæftes en tegning over ledningsføring og placering af nedsivningsanlæg. 

Dimensionering af anlæg

Til dimensionering af faskinernes størrelse anbefales at benytte Rørcenterets dimensioneringsark til faskiner og regnbede.
Du finder både dimensioneringsarket samt vejledning i hvordan man udføre en nedsivningstest på LAR i Danmarks hjemmeside laridanmark.dk

I tilfælde af ansøgninger som resulterer i tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vil Holbæk Kommune som udgangspunkt stille krav til, at anlægget skal opfylde Spildevandsplanens krav til dimensionering af regnvandssystemer. Her er det et krav, at et vandsystem i boligområder højst må være fyldt op med vand, så der sker oversvømmelse på terræn hvert 5. år, mens dette krav er hvert 2. år på grønne områder.

I dimensioneringsskemaet fra Rørcentret bør beregning af anlæggets størrelse derfor udregnes efter disse krav. Her skal det dog nævnes, at krav til oversvømmelseshyppighed afhænger af den aktuelle arealanvendelse, så afvigelser skal begrundes. Rent praktisk sker beregningen ved at indsætte tallet for oversvømmelses hyppighed i dimensioneringsskemaet under punktet: Gentagelsesperiode (år mellem oversvømmelser).

Fors A/S tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget til de ejendomme, der ligger i fælleskloakerede områder og som etablerer LAR løsninger på egen grund. Hermed frasiger ejendommen sig mulighed for at aflede regnvand til forsyningens ledninger.

Myndighedsbehandling

Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning via Byg og Miljø, undersøger vi, om alle ovennævnte fakta er oplyst og i tilfælde af ønsket om udtrædelse af Fors A/S med hensyn til regnvand, undersøger vi om anlægget er stort nok til at håndtere tag- og overfladevandet, jf. ovenfor nævnte krav om gentagelsesperiode mellem oversvømmelser.

Derefter udarbejder Holbæk Kommune en tilladelse til nedsivning /lokal håndtering af tag- og overfladevand.

Færdigmelding

Når anlægget er udført skal dette færdigmeldes via Byg og Miljø.

I tilfælde af at Fors A/S skal tilbagebetale tilslutningsbidrag, skal en autoriseret kloakmester færdigmelde arbejdet og samtidig kontrollere og dokumentere, at der ikke længere ledes regnvand til forsyningens kloakledning. Når kommunen modtager en færdigmelding orienteres Fors A/S, som derefter udbetaler 40% af tilslutningsbidraget til grundejer.

Vejledninger, inspiration og gode ideer til håndtering af regnvand på egen grund.

Du kan flere steder på internettet, finde inspiration, når du eller din kloakmester, skal etablere en løsning for afledningen af dit regnvand.

Holbæk Kommune har i samarbejde med andre kommuner fået udarbejdet disse to videoer:

Her kan du se en video om regnvandsfaskiner

Her kan du se en video om regnbede

Fakta ark om regnvandsløsninger:

Faskine

Regnbede

Vejledninger om faskiner og regnbede:

Hvordan laver du en nedsivningstest? Hvor finder jeg beregningsskema til dimensionering af LAR-løsninger (faskiner og regnbede)?

Du kan læse mere om nedsivningstest og dimensioneringer på LAR i Danmarks hjemmeside om LAR-løsninger:

Dimensionering af LAR-anlæg

Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Anvisningen indeholder blandt andet råd om valg af anlægstype og beskrivelser af forskellige løsninger for afledning af regnvandet.

Du kan også blive inspireret på LAR i Danmarks hjemmeside: laridanmark.dk

Opsamling og genanvendelse af regnvand i husholdningen. Hvad skal du være opmærksom på?

Ønsker du at opsamle og genanvende dit regnvand til fx tøjvask og toiletskyl, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler

Der skal bl.a. installeres et separat rørsystem til regnvandet, som sikrer, at det ikke får kontakt med drikkevandssystemet. Du kan læse mere om regler for genanvendelse samt genanvendelse af regnvand i vejledningen Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand, 4. udgave, udgivet af Teknologisk Institut.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask, skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Teknologisk Institut (Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, rørcenter-anvisning 003), jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der må ikke ske opsamling af regnvand fra følgende tagflader; Tage med ny bitumenbelægning, græs-, mos- og stråtage, kobbertage og kobbertagrender samt asbestholdige tage, da de er uegnede til etableringen af opsamlingsanlæg.

Efter anlægget er etableret, skal tegninger af de tekniske installationer (vandinstallation og afløbsinstallation) samt en underskrevet erklæring om, at installationerne er lovligt udført, fremsendes til Holbæk Kommune samt til det vandværk, som forsyner boligen med vand.

Det er grundejers ansvar, at gældende lovgivning og rørcenter-anvisning overholdes.

Spørgsmål omkring betaling for spildevandsafledning, skal ejer kontakte Fors A/S inden anlægget etableres. Jf. rørcenter-anvisningen vil det som udgangspunkt kræve, at der er installeret et tilstrækkeligt antal vandmålere på systemet. Som minimum skal der således installeres én måler, der registrerer den drikkevandsmængde, der bruges til efterfyldning, og én måler der registrerer mængden af vand fra tanken til wc og tøjvask.

Særlige krav til institutioner og bygninger med offentlig adgang:

Krav til brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask fremgår af § 5 i drikkevandsbekendtgørelsen:

Stk. 3. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask.

Der kan ikke gives tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år, hospitaler samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper.

Stk. 4. Ejeren af en ejendom, hvortil der søges om tilladelse til brug af regnvand, jf. stk. 3, 1. pkt., skal over for kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til drikkevand kan opretholdes, når opsamlingsanlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er informeret om, at der anvendes regnvand opsamlet fra tage, f.eks. ved opslag.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens taphaner.

Bilag - Lovgivning vedr. regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Holbæk kommunes Grundvandsteam på mail: grundvand@holb.dk 

Hvis du har mulighed for selv at håndtere alt dit regnvand på egen grund, har du mulighed for at delvis udtræde af kloakforsyningen.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme eller virksomheder efter aftale, kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Udtræden kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed herfor.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal håndtere al regnvand på egen grund, eksempelvis ved nedsivning eller andre LAR-løsninger.

I den gældende spildevandsplan står der, at det er op til grundejere i de fleste fælleskloakerede områder, selv at håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Områder hvor tilbagebetaling er muligt jf. spildevandsplanen

Ved udtræden af kloakforsyningen for regnvand, kan Fors A/S vælge at tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget.

Mulighed for delvis udtræden af kloakforsyningen

Senest opdateret 07-11-2023